ข้อสอบการเรียงประโยค แบบเรียงตัวเลข ชุดที่ 7

ขอให้ท่านทำข้อสอบก่อน โดยจดคำตอบไว้ แล้วไปดูเฉลยด้านล่าง

โจทย์ข้อที่  1
1.  เรานักเรียนครูเพียรสอนแทบตาย
2.  สารพัดฝึกได้ดังใจหมาย
3.  เกิดเป็นคนเอาดีไม่ได้ก็อายลิง
4.  พวกลิงค่างกลางป่าจับมาหัด
ก.  4,3,2,1
ข.  4,2,1,3
ค.  3,1,4,2
ง.  1,4,3,2
จ.  1,2,4,3

โจทย์ข้อที่  2
1.  ความขาดตกบกพร่อง
2.  อาจจะแก้ไขให้ดีขึ้นได้
3.  ไม่ว่าจะเป็นด้านใดๆ
4.  ที่มีอยู่ในบ้านเมืองของเรา
5. อย่ามองดูด้วยความท้อแท้ใจ
ก.  1,4,3,5,2
ข.  1,2,3,4,5
ค.  3,5,1,4,2
ง.  5,3,1,2,4
จ.  1,4,5,2,3

โจทย์ข้อที่  3
1.  รั้วไม้ใบไผ่
2.  หลังคามุงกระเบื้องดินเผา
3.  เป็นบ้านไม้
4.  บ้านที่อยู่นั้น
ก.  1,3,4,2
ข.  2,3,1,4
ค.  3,2,1,4
ง.  4,1,2,3
จ.  4,3,1,2

โจทย์ข้อที่  4
1.  ทางไปสู่เกียรติศักดิ์
2.  หอมยวนชวนจิตไซร้
3.  ไป่มี
4.  จักประดับดอกไม้
ก.  1,2,3,4
ข.  1,4,2,3
ค.  2,4,3,1
ง.  3,1,2,4
จ.  4,3,2,1

โจทย์ข้อที่  5
1.  จากชนกลุ่มน้อยค่อยเติบใหญ่
2.  บรรพชนก่อร่างสร้างแผ่นดิน
3.  กว่าจะได้เป็นเขตประเทศถิ่น
4.  หลั่งเลือดรินรักษามาเนิ่นนาน
ก.  1,2,3,4
ข.  2,1,3,4
ค.  3,1,2,4
ง.  1,3,2,4
จ.  4,2,1,3


เฉลย

โจทย์ข้อที่  1
1.  เรานักเรียนครูเพียรสอนแทบตาย
2.  สารพัดฝึกได้ดังใจหมาย
3.  เกิดเป็นคนเอาดีไม่ได้ก็อายลิง
4.  พวกลิงค่างกลางป่าจับมาหัด
ก.  4,3,2,1
ข.  4,2,1,3
ค.  3,1,4,2
ง.  1,4,3,2
จ.  1,2,4,3

วิเคราะห์

โจทย์ข้อนี้เป็นกลอน 8 หรือกลอนสุภาพ  โปรดดูแผนผังของกลอน 8 ด้านล่างคำกลอนที่เป็นโจทย์ข้างต้นนั้น หาอ่านได้ทั่วๆ ไป  โดยสรุปข้อ ข. เป็นคำตอบที่ถูกต้อง

โจทย์ข้อที่  2
1.  ความขาดตกบกพร่อง
2.  อาจจะแก้ไขให้ดีขึ้นได้
3.  ไม่ว่าจะเป็นด้านใดๆ
4.  ที่มีอยู่ในบ้านเมืองของเรา
5. อย่ามองดูด้วยความท้อแท้ใจ
ก.  1,4,3,5,2
ข.  1,2,3,4,5
ค.  3,5,1,4,2
ง.  5,3,1,2,4
จ.  1,4,5,2,3

วิเคราะห์

เมื่ออ่านโจทย์แล้ว ข้อความที่เป็นลำดับแรกไม่ได้ คือ “อาจ”, “ไม่” และ “ที่”  ข้อความที่สามารถเป็นลำดับแรกได้คือ ข้อ 1 กับ ข้อ 5
1.  ความขาดตกบกพร่อง
5.  อย่ามองดูด้วยความท้อแท้ใจ
เมื่อพิจารณาในด้านความหมายแล้ว ข้อ 5 จะต้องมีข้อความมาก่อนหน้านั้น ดังนั้น ข้อความแรกก็คือ ข้อ 1.
1.  ความขาดตกบกพร่อง
ต่อไปเรามาหาข้อความในลำดับที่ 2  เมื่อพิจารณาจากคำตอบ ลำดับที่ 2 มีเพียงข้อ 2. กับ ข้อ 4. เรามาลองเรียงข้อความกันดู ดังนี้
แบบที่ 1
1.  [ความขาดตกบกพร่อง]  2. [อาจจะแก้ไขให้ดีขึ้นได้]
แบบที่ 2
1.  [ความขาดตกบกพร่อง]  4. [ที่มีอยู่ในบ้านเมืองของเรา]
ถ้าพิจารณาเฉพาะข้อความในแบบที่ 1 กับ แบบที่ 2 ข้างต้น ข้อความทั้ง 2 แบบมีโอกาสเป็นไปได้  แต่ข้อ 4. นั้น เป็นประโยคขยาย ซึ่งตำแหน่งจะต้องอยู่ติดกับคำที่ประโยคนั้นขยายอยู่
ดังนั้น ข้อความในแบบที่ 2 ถูกต้อง
เมื่อดูจากคำตอบ โอกาสที่จะเป็นข้อถูกมีเพียงข้อ ก. กับ ข้อ จ. เราลองมาเรียงข้อความกันดู

ข้อ ก. (1,4,3,5,2)
1.  [ความขาดตกบกพร่อง]  4. [ที่มีอยู่ในบ้านเมืองของเรา]  3.  [ไม่ว่าจะเป็นด้านใดๆ]  5.  [อย่ามองดูด้วยความท้อแท้ใจ]  2.  [อาจจะแก้ไขให้ดีขึ้นได้]
ข้อ จ. (1,4,5,2,3)
1.  [ความขาดตกบกพร่อง]  4. [ที่มีอยู่ในบ้านเมืองของเรา]  5.  [อย่ามองดูด้วยความท้อแท้ใจ]  2.  [อาจจะแก้ไขให้ดีขึ้นได้]  3.  [ไม่ว่าจะเป็นด้านใดๆ]
โดยสรุป ข้อ ก. เป็นคำตอบที่ถูกต้อง ในการเรียงแบบข้อ จ.  ประโยคขยาย 3. ไม่ว่าจะเป็นด้านใดๆ  อยู่ผิดตำแหน่ง

โจทย์ข้อที่  3
1.  รั้วไม้ใบไผ่
2.  หลังคามุงกระเบื้องดินเผา
3.  เป็นบ้านไม้
4.  บ้านที่อยู่นั้น
ก.  1,3,4,2
ข.  2,3,1,4
ค.  3,2,1,4
ง.  4,1,2,3
จ.  4,3,1,2

วิเคราะห์

เมื่ออ่านโจทย์แล้วพบว่า เป็นเรื่องของ “บ้าน” หลังหนึ่ง ดังนี้ ข้อความแรกต้องเป็นข้อ 4. บ้านที่อยู่นั้น

เมื่ออ่านคำตอบ โอกาสที่จะเป็นคำตอบที่ถูกต้องคือ ข้อ ง. กับ จ. เรามาลองเรียงข้อความกันดู

ข้อ ง. (4,1,2,3)
4.  [บ้านที่อยู่นั้น]  1.  [รั้วไม้ใบไผ่]  2.  [หลังคามุงกระเบื้องดินเผา]  3.  [เป็นบ้านไม้]
ข้อ จ. (4,3,1,2)
4.  [บ้านที่อยู่นั้น]  3.  [เป็นบ้านไม้]  1.  [รั้วไม้ใบไผ่]  2.  [หลังคามุงกระเบื้องดินเผา]
เมื่อพิจารณาจากทั้ง 2 ข้อนั้น ข้อ จ. ถูกต้อง
ในความเห็นส่วนตัว  ผมว่าน่าจะเรียงแบบนี้
4.  [บ้านที่อยู่นั้น]  3.  [เป็นบ้านไม้]  2.  [หลังคามุงกระเบื้องดินเผา]  1.  [รั้วไม้ใบไผ่] 

โจทย์ข้อที่  4
1.  ทางไปสู่เกียรติศักดิ์
2.  หอมยวนชวนจิตไซร้
3.  ไป่มี
4.  จักประดับดอกไม้
ก.  1,2,3,4
ข.  1,4,2,3
ค.  2,4,3,1
ง.  3,1,2,4
จ.  4,3,2,1

วิเคราะห์


ข้อความดังกล่าวเป็นโคลงสามดั้น พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงแปลจากภาษิตของฝรั่งเศสชื่อ ลาฟองเตน ที่ว่า
“Aucum chemin de fleurs ne conduit a' la gloire”
พระราชนิพนธ์โคลงสุภาษิต ในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ตีพิมพ์ครั้งแรกใน "ดุสิตสมิต" เล่ม ๔  ฉบับที่ ๔๒  วันที่  ๔  ตุลาคม  พ.ศ. ๒๔๖๒
โรงเรียนเตรียมทหารได้นำไปเป็นคำขวัญของโรงเรียน ดังนี้ข้อ ข. เป็นคำตอบที่ถูกต้อง

โจทย์ข้อที่  5
1.  จากชนกลุ่มน้อยค่อยเติบใหญ่
2.  บรรพชนก่อร่างสร้างแผ่นดิน
3.  กว่าจะได้เป็นเขตประเทศถิ่น
4.  หลั่งเลือดรินรักษามาเนิ่นนาน
ก.  1,2,3,4
ข.  2,1,3,4
ค.  3,1,2,4
ง.  1,3,2,4
จ.  4,2,1,3

วิเคราะห์

ข้อความดังกล่าวเป็นกลอนสุภาพหรือกลอน 8  ดูแผนผังด้านบน 


คำตอบที่ถูกต้องข้อ ข้อ ง.ข้อสอบการเรียงประโยค แบบเรียงตัวเลข ชุดที่ 6

ขอให้ท่านทำข้อสอบก่อน โดยจดคำตอบไว้ แล้วไปดูเฉลยด้านล่าง

โจทย์ข้อที่  1
1.  ถ้ารู้จักใช้ด้วยความระมัดระวัง
2.  ในการนำพลังงานไฟฟ้ามาใช้
3.  ไฟฟ้าเป็นพลังงานไฟฟ้า
4.  ไฟฟ้าก็จะเป็นผู้รับใช้ที่ดี และทรงพลัง
ก.  3,2,1,4
ข.  2,3,1,4
ค.  4,1,3,2
ง.  1,2,3,4
จ.  1,2,3,4

โจทย์ข้อที่  2
1.  เด็กไทยพร้อมที่จะรับวัฒนธรรม
2.  และแสดงออกได้อย่างดียิ่งในทุกทาง
3.  ส่วนใหญ่ยังอยากเห็นเข้าใจอยากปฏิบัติ
4.  ถ้าหากว่าแนะนำให้ถูกทาง หาโอกาสให้เขาได้เข้าถึงวัฒนธรรมเหล่านั้นแล้ว
5.  เด็กไทยทุกวันนี้ไม่ได้สลัดละทิ้งวัฒนธรรมแต่อย่างใด
ก.  1,2,3,4,5
ข.  5,3,4,1,2
ค.  4,1,2,3,5
ง.  5,2,3,4,1
จ.  1,2,3,5,4

โจทย์ข้อที่  3
1.  แห่งความเปลี่ยนแปลงที่
2.  ราวกับกระดานหกไปวันหนึ่งๆ
3.  ชีวิตคือละคร ละครก็คือชีวิต
4.  เป็นชีวิตแห่งอนิจจัง
5.  โลดเต้นกระดอนขึ้นลง
ก.  1,2,3,5,4
ข.  3,5,4,1,2
ค.  4,1,2,3,5
ง.  3,1,5,2,4
จ.  4,1,3,2,5

โจทย์ข้อที่  4
1.  เป็นเรื่องที่น่าละอาย
2.  สอดรู้วุ่นในกิจ
3.  ภาระแท้ๆ ของตนเอง
4.  การทำตนเป็นคน
5.  ของผู้อื่นและละเลยต่อ
ก.  1,4,5,3,2
ข.  4,2,5,3,1
ค.  4,5,3,2,1
ง.  3,2,1,5,4
จ.  2,3,5,1,4

โจทย์ข้อที่  5
1.  นั่นไงละ คุณสมศรี
2.  ท่าทางจะคอยใครคนหนึ่งอยู่
3.  กำลังยืนอยู่ใต้ต้นมะขาม
4.  ที่ฉันเคยเล่าให้ฟัง
ก. 1,3,2,4
ข.  1,3,4,2
ค.  1,4,3,2
ง.  1,4,2,3
จ.  1,2,3,4


เฉลย

โจทย์ข้อที่  1
1.  ถ้ารู้จักใช้ด้วยความระมัดระวัง
2.  ในการนำพลังงานไฟฟ้ามาใช้
3.  ไฟฟ้าเป็นพลังงานไฟฟ้า
4.  ไฟฟ้าก็จะเป็นผู้รับใช้ที่ดี และทรงพลัง
ก.  3,2,1,4
ข.  2,3,1,4
ค.  4,1,3,2
ง.  1,2,3,4
จ.  1,2,3,4

วิเคราะห์

เมื่ออ่านโจทย์แล้ว ข้อความที่เป็นลำดับแรกไม่ได้ คือ “ถ้า” กับ “ใน”  ข้อความที่สามารถเป็นลำดับแรกได้คือ ข้อ 3 กับ ข้อ 4
3.  ไฟฟ้าเป็นพลังงานไฟฟ้า
4.  ไฟฟ้าก็จะเป็นผู้รับใช้ที่ดี และทรงพลัง
เมื่อพิจารณาในด้านความหมายแล้ว ข้อ 4 จะต้องมีข้อความมาก่อนหน้านั้น ดังนั้น ข้อความแรกก็คือ ข้อ 3
ดังนั้น ข้อ ก จึงเป็นคำตอบที่ถูกต้อง

โจทย์ข้อที่  2
1.  เด็กไทยพร้อมที่จะรับวัฒนธรรม
2.  และแสดงออกได้อย่างดียิ่งในทุกทาง
3.  ส่วนใหญ่ยังอยากเห็นเข้าใจอยากปฏิบัติ
4.  ถ้าหากว่าแนะนำให้ถูกทาง หาโอกาสให้เขาได้เข้าถึงวัฒนธรรมเหล่านั้นแล้ว
5.  เด็กไทยทุกวันนี้ไม่ได้สลัดละทิ้งวัฒนธรรมแต่อย่างใด
ก.  1,2,3,4,5
ข.  5,3,4,1,2
ค.  4,1,2,3,5
ง.  5,2,3,4,1
จ.  1,2,3,5,4

วิเคราะห์

เมื่ออ่านโจทย์แล้ว ข้อความที่เป็นลำดับแรกไม่ได้ คือ “และ”, “ส่วน” และ “ถ้า”  ข้อความที่สามารถเป็นลำดับแรกได้คือ ข้อ 1 กับ ข้อ 5
1.  เด็กไทยพร้อมที่จะรับวัฒนธรรม
5.  เด็กไทยทุกวันนี้ไม่ได้สลัดละทิ้งวัฒนธรรมแต่อย่างใด
จากความหมายของทั้ง 2 ข้อความดังกล่าว  ข้อ 5. ไม่น่าจะเป็นข้อความแรก เพราะ เนื้อหาเน้นไปในทางสรุป
ดังนั้น ข้อความแรกก็คือ
1.  เด็กไทยพร้อมที่จะรับวัฒนธรรม
เมื่อพิจารณาตัวเลือกของ ข้อ ก. กับ ข้อ จ. เรียงลำดับ 1-2-3 เหมือนกัน ดังนั้น ข้อความก็ต้องเรียงแบบนี้
1.  [เด็กไทยพร้อมที่จะรับวัฒนธรรม]  2.  [และแสดงออกได้อย่างดียิ่งในทุกทาง]  3.  [ส่วนใหญ่ยังอยากเห็นเข้าใจอยากปฏิบัติ]
โดยสรุป ข้อ ก. ถูกต้อง ข้อความของโจทย์ดังกล่าว ต้องเรียงแบบนี้
1.  [เด็กไทยพร้อมที่จะรับวัฒนธรรม]  2.  [และแสดงออกได้อย่างดียิ่งในทุกทาง]  3.  [ส่วนใหญ่ยังอยากเห็นเข้าใจอยากปฏิบัติ] 4.  [ถ้าหากว่าแนะนำให้ถูกทาง หาโอกาสให้เขาได้เข้าถึงวัฒนธรรมเหล่านั้นแล้ว]  5.  [เด็กไทยทุกวันนี้ไม่ได้สลัดละทิ้งวัฒนธรรมแต่อย่างใด]

โจทย์ข้อที่  3
1.  แห่งความเปลี่ยนแปลงที่
2.  ราวกับกระดานหกไปวันหนึ่งๆ
3.  ชีวิตคือละคร ละครก็คือชีวิต
4.  เป็นชีวิตแห่งอนิจจัง
5.  โลดเต้นกระดอนขึ้นลง
ก.  1,2,3,5,4
ข.  3,5,4,1,2
ค.  4,1,2,3,5
ง.  3,1,5,2,4
จ.  4,1,3,2,5

วิเคราะห์

เมื่ออ่านโจทย์แล้ว ข้อความที่เป็นลำดับแรกไม่ได้ คือ “แห่ง”, “ราว”, “เป็น”และ “โลดเต้น”  ข้อความที่สามารถเป็นลำดับแรกได้คือ ข้อ 3
3.  ชีวิตคือละคร ละครก็คือชีวิต

ต่อไปเรามาหาข้อความในลำดับที่ 2 กัน  เราไม่ต้องเรียงทั้งหมดก็ได้ เรียงเฉพาะข้อ ข. กับ ข้อ ง. ก็พอ
ข้อ ข.
3.  [ชีวิตคือละคร ละครก็คือชีวิต] 5.  [โลดเต้นกระดอนขึ้นลง] 4.  [เป็นชีวิตแห่งอนิจจัง] 1.  [แห่งความเปลี่ยนแปลงที่] 2.  [ราวกับกระดานหกไปวันหนึ่งๆ]
ข้อ ง.
3.  [ชีวิตคือละคร ละครก็คือชีวิต] 1.  [แห่งความเปลี่ยนแปลงที่] 5.  [โลดเต้นกระดอนขึ้นลง] 2.  [ราวกับกระดานหกไปวันหนึ่งๆ] 4.  [เป็นชีวิตแห่งอนิจจัง]
โดยสรุป ข้อ ง. ถูกต้อง 

โจทย์ข้อที่  4
1.  เป็นเรื่องที่น่าละอาย
2.  สอดรู้วุ่นในกิจ
3.  ภาระแท้ๆ ของตนเอง
4.  การทำตนเป็นคน
5.  ของผู้อื่นและละเลยต่อ
ก.  1,4,5,3,2
ข.  4,2,5,3,1
ค.  4,5,3,2,1
ง.  3,2,1,5,4
จ.  2,3,5,1,4

วิเคราะห์

เมื่ออ่านโจทย์แล้ว ข้อความที่เป็นลำดับแรกไม่ได้ คือ “เป็น”, “สอด”, และ “ของ”  ข้อความที่สามารถเป็นลำดับแรกได้คือ ข้อ 3 กับ ข้อ 4
3.  ภาระแท้ๆ ของตนเอง
4.  การทำตนเป็นคน
เมื่อพิจารณาดูจากความหมายแล้ว ข้อ 4. และจากการอ่านคำตอบข้ออื่นๆ ข้อความแรกคือ ข้อ 4. ดังนั้น ข้อ ข. กับ ข้อ ค. จึงมีโอกาสเป็นข้อที่ถูกต้อง
เรามาหาข้อความในลำดับที่ 2 กัน
ข้อ ข.
4.  [การทำตนเป็นคน] 2.  [สอดรู้วุ่นในกิจ]
ข้อ ค.
4.  [การทำตนเป็นคน] 5.  [ของผู้อื่นและละเลยต่อ]
จะเห็นว่า ข้อ ข. อ่านได้ราบรื่นไม่สะดุด ดังนั้น ข้อ ข. จึงเป็นคำตอบที่ถูกต้อง

โจทย์ข้อที่  5
1.  นั่นไงละ คุณสมศรี
2.  ท่าทางจะคอยใครคนหนึ่งอยู่
3.  กำลังยืนอยู่ใต้ต้นมะขาม
4.  ที่ฉันเคยเล่าให้ฟัง
ก.  1,3,2,4
ข.  1,3,4,2
ค.  1,4,3,2
ง.  1,4,2,3
จ.  1,2,3,4

วิเคราะห์
เมื่ออ่านตัวเลือกแล้ว จะพบว่า ข้อความแรกคือ ข้อ 1.  นั่นไงละ คุณสมศรี
เรามาหาข้อความในลำดับที่ 2 กัน
แบบที่ 1
1[นั่นไงละ คุณสมศรี]  2. [ท่าทางจะคอยใครคนหนึ่งอยู่]
แบบที่ 2
1[นั่นไงละ คุณสมศรี]  3. [กำลังยืนอยู่ใต้ต้นมะขาม]
แบบที่ 3
1[นั่นไงละ คุณสมศรี]  4. [ที่ฉันเคยเล่าให้ฟัง]
การเรียงลำดับข้างต้น ทุกข้อมีโอกาสเป็นไปได้ทั้งหมด แต่เมื่อพิจารณาตำแหน่งและหน้าที่ของตัวเลือกในข้อ 4 แล้ว  ข้อ 4. ต้องเป็นลำดับที่ 2 เพราะ เป็นประโยคที่ขยาย คุณสมศรี จะไปอยู่ตำแหน่งอื่นไม่ได้ ต้องอยู่ติดกับคุณสมศรี
ดังนั้น การเรียงในแบบที่ 3 ถูกต้อง
โดยสรุป ข้อ ค. ถูกต้อง  โจทย์ในข้อนี้ ต้องเรียงดังนี้

1[นั่นไงละ คุณสมศรี]  4. [ที่ฉันเคยเล่าให้ฟัง]  3. [กำลังยืนอยู่ใต้ต้นมะขาม]  2. [ท่าทางจะคอยใครคนหนึ่งอยู่]