ข้อสอบการเรียงประโยค ชุดที่ 6

ขอให้ท่านทำข้อสอบก่อน โดยจดคำตอบไว้ แล้วไปดูเฉลยด้านล่าง

1.  ข้อความใดควรเป็นลำดับที่ 3
ก.  ถ้าไม่มีกลิ่นน้ำเน่าตลบอบอวลแล้ว
ข.  ลมจากแม่น้ำพัดเฉื่อยฉิว
ค.  รอบๆ บริเวณที่ข้าพเจ้ายืนอยู่
ง.  ก็คงจะรื่นรมย์เป็นอันมาก
จ.  เป็นสนามหญ้าและไม้ยืนต้นร่มรื่นน่าสบาย

2.  ข้อความใดเป็นลำดับที่ 4
ก.  อนุชนที่กำลังเกิดมาควรรู้ซึ้งถึงความเป็นมนุษย์
ข.  เลขาธิการสหประชาชาติได้กล่าวว่า
ค.  ทุกประเทศจะต้องรับรู้สิทธิ
ง.  เพื่อการสร้างสรรค์และความก้าวหน้า
จ.  และสนองความต้องการเป็นพิเศษให้แก่เด็ก

3.  ข้อความใดเป็นลำดับที่ 1
ก.  มันเกิดขึ้นแล้วก็จางหายไปเมื่อถูกลมพัด
ข.  เรื่องฝุ่นและอากาศเป็นพิษนี้มองไม่เห็นเพราะมันอยู่ในอากาศ
ค.  มันยังคงแฝงอยู่ในอากาศนั่นเอง
ง.  แต่อย่าลืมว่ามันไม่หายไปไหน

4.  ข้อความใดเป็นลำดับที่ 1
ก.  จนกระทั่งพบก๊าซธรรมชาติเป็นปริมาณมากพอโดยเชื่อว่าจะนำมาใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ได้
ข.  อันเป็นแหล่งแรกในประเทศไทย มาขึ้นที่ฝั่งจังหวัดระยอง
ค.  หลังจากประเทศไทยได้เริ่มโครงการสำรวจหาปิโตรเลียมในประเทศไทย
ง.  โครงการพัฒนาก๊าซธรรมชาติสำคัญอันแรกก็คือ การวางระบบท่อส่งก๊าซจากแหล่งก๊าซเอราวัณ

5.  ข้อความใดควรเป็นลำดับที่ 3
ก.  พระมหากษัตริย์เป็นที่เทิดทูนของเรา
ข.  ราชาศัพท์เป็นส่วนหนึ่งของหลักภาษา
ค.  อีกทั้งเป็นวัฒนธรรมอันสำคัญยิ่ง
ง.  ที่มีความสำคัญมากเพราะสถาบัน

เฉลย

1.  ข้อความใดควรเป็นลำดับที่ 3
ก.  ถ้าไม่มีกลิ่นน้ำเน่าตลบอบอวลแล้ว
ข.  ลมจากแม่น้ำพัดเฉื่อยฉิว
ค.  รอบๆ บริเวณที่ข้าพเจ้ายืนอยู่
ง.  ก็คงจะรื่นรมย์เป็นอันมาก
จ.  เป็นสนามหญ้าและไม้ยืนต้นร่มรื่นน่าสบาย

วิเคราะห์
ข้อนี้ โจทย์ให้ต้องการหาข้อความที่อยู่ในลำดับที่ 3 ดังนั้น เราอาจจะต้องเรียงประโยคให้ครบถ้วน จึงจะหาข้อที่ถูกต้องได้
ในตัวเลือกทั้ง 5 ตัวเลือกนั้น คำว่า “ถ้า”, “ก็คงจะ”, เป็น” ไม่สามารถเป็นคำแรกของของประโยคได้
ระหว่างข้อ ข. กับ ข้อ ค. เมื่อพิจารณาความหมายแล้ว ข้อ ข. ก็ไม่น่าจะเป็นข้อความแรก ควรจะมีข้อความมาก่อนหน้านี้
ดังนั้น ข้อความแรกจึงเป็นข้อ ค. รอบๆ บริเวณที่ข้าพเจ้ายืนอยู่

ในการหาข้อความในลำดับที่ 2 เราจึงต้องลองเรียงข้อความทั้งหมดเพื่อพิจารณา ดังนี้
แบบที่ 1
ค. [รอบๆ บริเวณที่ข้าพเจ้ายืนอยู่] ก. [ถ้าไม่มีกลิ่นน้ำเน่าตลบอบอวลแล้ว]
แบบที่ 2
ค. [รอบๆ บริเวณที่ข้าพเจ้ายืนอยู่] ข. [ลมจากแม่น้ำพัดเฉื่อยฉิว]
แบบที่ 3
ค. [รอบๆ บริเวณที่ข้าพเจ้ายืนอยู่] ง. [ก็คงจะรื่นรมย์เป็นอันมาก]
แบบที่ 4
ค. [รอบๆ บริเวณที่ข้าพเจ้ายืนอยู่] จ. [เป็นสนามหญ้าและไม้ยืนต้นร่มรื่นน่าสบาย]
จะเห็นว่า ข้อความในแบบที่ 3 อ่านแล้วสะดุด ไม่ราบรื่น ดังนั้น ข้อนี้ผิดแน่ๆ สำหรับแบบอื่นๆ จะเห็นว่า แบบที่ 4 อ่านแล้วราบรื่น ไม่สะดุด

ต่อไปเรียงลำดับอีกครั้งหนึ่ง เพื่อหาลำดับที่ 3, 4 และ 5
แบบที่ 1
ค. [รอบๆ บริเวณที่ข้าพเจ้ายืนอยู่] จ. [เป็นสนามหญ้าและไม้ยืนต้นร่มรื่นน่าสบาย] ก. [ถ้าไม่มีกลิ่นน้ำเน่าตลบอบอวลแล้ว]
แบบที่ 2
ค. [รอบๆ บริเวณที่ข้าพเจ้ายืนอยู่] จ. [เป็นสนามหญ้าและไม้ยืนต้นร่มรื่นน่าสบาย] ข. [ลมจากแม่น้ำพัดเฉื่อยฉิว]
แบบที่ 3
ค. [รอบๆ บริเวณที่ข้าพเจ้ายืนอยู่] จ. [เป็นสนามหญ้าและไม้ยืนต้นร่มรื่นน่าสบาย] ง. [ก็คงจะรื่นรมย์เป็นอันมาก]
จะเห็นว่า ข้อความในแบบที่ 2 อ่านแล้วราบรื่น ไม่สะดุดอย่างแบบที่ 1 กับแบบที่ 3
ดังนั้น ข้อที่ถูกในข้อนี้คือ ข้อ ข.

หมายเหตุ
ข้อความที่ถูกต้องของโจทย์เป็นดังนี้
รอบๆ บริเวณที่ข้าพเจ้ายืนอยู่ เป็นสนามหญ้าและไม้ยืนต้นร่มรื่นน่าสบาย ลมจากแม่น้ำพัดเฉื่อยฉิว ถ้าไม่มีกลิ่นน้ำเน่าตลบอบอวลแล้ว ก็คงจะรื่นรมย์เป็นอันมาก

2. ข้อความใดเป็นลำดับที่ 4
ก. อนุชนที่กำลังเกิดมาควรรู้ซึ้งถึงความเป็นมนุษย์
ข. เลขาธิการสหประชาชาติได้กล่าวว่า
ค. ทุกประเทศจะต้องรับรู้สิทธิ
ง. เพื่อการสร้างสรรค์และความก้าวหน้า
จ. และสนองความต้องการเป็นพิเศษให้แก่เด็ก

วิเคราะห์
ข้อนี้ โจทย์ให้ต้องการหาข้อความที่อยู่ในลำดับที่ 4 ดังนั้น เราอาจจะต้องเรียงประโยคให้ครบถ้วน จึงจะหาข้อที่ถูกต้องได้
ในตัวเลือกทั้ง 5 ตัวเลือกนั้น คำว่า “เพื่อ”, “และ” ไม่สามารถเป็นคำแรกของของประโยคได้
ในตัวเลือก ข้อ ก. ข้อ ข. และ ข้อ ค. ความหมายของข้อความที่จะเป็นข้อความแรกควรเป็นข้อ ข. เลขาธิการสหประชาชาติได้กล่าวว่า
ในการหาข้อความในลำดับที่ 3 เราจึงต้องลองเรียงข้อความทั้งหมดเพื่อพิจารณา ดังนี้
แบบที่ 1
ข. [เลขาธิการสหประชาชาติได้กล่าวว่า] ก. [อนุชนที่กำลังเกิดมาควรรู้ซึ้งถึงความเป็นมนุษย์]
แบบที่ 2
ข. [เลขาธิการสหประชาชาติได้กล่าวว่า] ค. [ทุกประเทศจะต้องรับรู้สิทธิ]
แบบที่ 3
ข. [เลขาธิการสหประชาชาติได้กล่าวว่า] ง. [เพื่อการสร้างสรรค์และความก้าวหน้า]
แบบที่ 4
ข. [เลขาธิการสหประชาชาติได้กล่าวว่า] จ. [และสนองความต้องการเป็นพิเศษให้แก่เด็ก]

จะเห็นว่า แบบที่ 3 กับ แบบที่ 4 เป็นไปไม่ได้แน่ๆ  โอกาสที่จะเป็นไปได้ก็คือ แบบที่ 1 กับ แบบที่ 2
อย่างไรก็ดี ข้อความของแบบที่ 1 นั้น  ก่อนหน้าข้อความในข้อ ก. [อนุชนที่กำลังเกิดมาควรรู้ซึ้งถึงความเป็นมนุษย์] น่าจะมีข้อความมีก่อนหน้านี้
ดังนั้น ข้อความในลำดับที่ 1 กับ ลำดับที่ 2 จึงเป็นข้อความในแบบที่ 2 เรามาหาข้อความในลำดับที่ 3 กันต่อ
แบบที่ 1
ข. [เลขาธิการสหประชาชาติได้กล่าวว่า] ค. [ทุกประเทศจะต้องรับรู้สิทธิ] ก. [อนุชนที่กำลังเกิดมาควรรู้ซึ้งถึงความเป็นมนุษย์]
แบบที่ 2
ข. [เลขาธิการสหประชาชาติได้กล่าวว่า] ค. [ทุกประเทศจะต้องรับรู้สิทธิ] ง. [เพื่อการสร้างสรรค์และความก้าวหน้า]
แบบที่ 3
ข. [เลขาธิการสหประชาชาติได้กล่าวว่า] ค. [ทุกประเทศจะต้องรับรู้สิทธิ] จ. [และสนองความต้องการเป็นพิเศษให้แก่เด็ก]
จะเห็นว่า การเรียงข้อความในแบบที่ 3 ราบรื่น ไม่สะดุด

เรามาหาข้อความในลำดับที่ 4 ซึ่งโจทย์ต้องการกันต่อไป
แบบที่ 1
ข. [เลขาธิการสหประชาชาติได้กล่าวว่า] ค. [ทุกประเทศจะต้องรับรู้สิทธิ] จ. [และสนองความต้องการเป็นพิเศษให้แก่เด็ก] ก. [อนุชนที่กำลังเกิดมาควรรู้ซึ้งถึงความเป็นมนุษย์]
แบบที่ 2
ข. [เลขาธิการสหประชาชาติได้กล่าวว่า] ค. [ทุกประเทศจะต้องรับรู้สิทธิ] จ. [และสนองความต้องการเป็นพิเศษให้แก่เด็ก]  ง. [เพื่อการสร้างสรรค์และความก้าวหน้า]
จะเห็นว่า ข้อความในแบบที่  1  อ่านแล้วราบรื่นไม่สะดุด
ดังนั้น ข้อที่ถูกในข้อนี้คือ ข้อ ก.

หมายเหตุ
ข้อความที่ถูกต้องของโจทย์เป็นดังนี้
เลขาธิการสหประชาชาติ ได้กล่าวว่า ทุกประเทศจะต้องรับรู้สิทธิ และสนองความต้องการเป็นพิเศษให้แก่เด็ก อนุชนที่กำลังเกิดมา ควรรู้ซึ้งถึงความเป็นมนุษย์ เพื่อการสร้างสรรค์และความก้าวหน้า

3.  ข้อความใดเป็นลำดับที่ 1
ก.  มันเกิดขึ้นแล้วก็จางหายไปเมื่อถูกลมพัด
ข.  เรื่องฝุ่นและอากาศเป็นพิษนี้มองไม่เห็นเพราะมันอยู่ในอากาศ
ค.  มันยังคงแฝงอยู่ในอากาศนั่นเอง
ง.  แต่อย่าลืมว่ามันไม่หายไปไหน

วิเคราะห์
ข้อนี้ โจทย์ให้ต้องการหาข้อความที่อยู่ต้นประโยคเลย เมื่อเราหาข้อความแรกได้แล้ว ก็ไม่ต้องไปหาข้อความที่เหลือ
คำว่า “มัน” เป็นสรรพนาม จึงต้องมีคำนามมาก่อนหน้านี้ ข้อ ก. กับ ข้อ ค. จึงเป็นข้อความแรกไม่ได้
คำว่า “แต่” เป็นสันธาน จึงเป็นข้อความแรกไม่ได้เช่นเดียวกับ ข้อ ก. กับ ข้อ ค.
ดังนั้น คำตอบที่ถูกต้องคือ ข้อ ข.

หมายเหตุ
ข้อความที่ถูกต้องของโจทย์เป็นดังนี้
เรื่องฝุ่นและอากาศเป็นพิษนี้มองไม่เห็นเพราะมันอยู่ในอากาศ มันเกิดขึ้นแล้วก็จางหายไปเมื่อถูกลมพัด แต่อย่าลืมว่ามันไม่หายไปไหน มันยังคงแฝงอยู่ในอากาศนั่นเอง

4.  ข้อความใดเป็นลำดับที่ 1
ก.  จนกระทั่งพบก๊าซธรรมชาติเป็นปริมาณมากพอโดยชื่อว่าจะนำมาใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ได้
ข.  อันเป็นแหล่งแรกในประเทศไทย มาขึ้นที่ฝั่งจังหวัดระยอง
ค.  หลังจากประเทศไทยได้เริ่มโครงการสำรวจหาปิโตรเลียมในประเทศไทย
ง.  โครงการพัฒนาก๊าซธรรมชาติสำคัญอันแรกก็คือ การวางระบบท่อส่งก๊าซจากแหล่งก๊าซเอราวัณ

วิเคราะห์
ข้อนี้ โจทย์ให้ต้องการหาข้อความที่อยู่ต้นประโยคเช่นเดียวกับข้อที่ผ่านมา
จากการอ่านความหมาย จะเห็นว่า ข้อ ก. ข้อ ข. และ ข้อ ค. ไม่สามารถเป็นข้อความแรกได้  ดังนั้น คำตอบที่ถูกต้องคือ ข้อ ค.

หมายเหตุ
ข้อความที่ถูกต้องของโจทย์เป็นดังนี้
หลังจากประเทศไทยได้เริ่มโครงการสำรวจหาปิโตรเลียมในประเทศไทย จนกระทั่งพบก๊าซธรรมชาติเป็นปริมาณมากพอ โดยเชื่อว่าจะนำมาใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ได้ โครงการพัฒนาก๊าซธรรมชาติสำคัญอันแรกก็คือ การวางระบบท่อส่งก๊าซจากแหล่งก๊าซเอราวัณ อันเป็นแหล่งแรกในประเทศไทย มาขึ้นที่ฝั่งจังหวัดระยอง

5.  ข้อความใดควรเป็นลำดับที่ 3
ก.  พระมหากษัตริย์เป็นที่เทิดทูนของเรา
ข.  ราชาศัพท์เป็นส่วนหนึ่งของหลักภาษา
ค.  อีกทั้งเป็นวัฒนธรรมอันสำคัญยิ่ง
ง.  ที่มีความสำคัญมากเพราะสถาบัน

วิเคราะห์
ข้อนี้ โจทย์ให้ต้องการหาข้อความที่อยู่ในลำดับที่ 3 ดังนั้น เราอาจจะต้องเรียงประโยคในครบถ้วน จึงจะหาข้อที่ถูกต้องได้
ในตัวเลือกทั้ง 4 ตัวเลือกนั้น คำว่า “อีกทั้ง” กับ “ที่” ไม่สามารถเป็นคำแรกของของประโยคได้ ดังนั้น ข้อความแรกจึงควรเป็นระหว่าง ข้อ ก. กับ ข้อ ข.
อย่างไรก็ดี เมื่ออ่านแล้ว ข้อ ข. “ราชาศัพท์เป็นส่วนหนึ่งของหลักภาษา” มีความหมายที่เหมาะสมกกว่า ดังนั้น ข้อความแรกคือ ข้อ ข.

เรามาหาข้อความในลำดับที่ 2 กัน
แบบที่ 1
ข. [ราชาศัพท์เป็นส่วนหนึ่งของหลักภาษา] ก. [พระมหากษัตริย์เป็นที่เทิดทูนของเรา]
แบบที่ 2
ข. [ราชาศัพท์เป็นส่วนหนึ่งของหลักภาษา] ค. [อีกทั้งเป็นวัฒนธรรมอันสำคัญยิ่ง]
แบบที่ 3
ข. [ราชาศัพท์เป็นส่วนหนึ่งของหลักภาษา] ง. [ที่มีความสำคัญมากเพราะสถาบัน]
จะเห็นว่า ข้อความในแบบที่ 2 อ่านได้ราบรื่น ไม่สะดุดอย่างแบบที่ 1 กับ แบบที่ 3

เรามาหาข้อความในลำดับที่ 3 กันต่อ
แบบที่ 1
ข. [ราชาศัพท์เป็นส่วนหนึ่งของหลักภาษา] ค. [อีกทั้งเป็นวัฒนธรรมอันสำคัญยิ่ง] ก. [พระมหากษัตริย์เป็นที่เทิดทูนของเรา]
แบบที่ 2
ข. [ราชาศัพท์เป็นส่วนหนึ่งของหลักภาษา] ค. [อีกทั้งเป็นวัฒนธรรมอันสำคัญยิ่ง] ง. [ที่มีความสำคัญมากเพราะสถาบัน]
เมื่ออ่านตัวเลือกทั้งหมดแล้ว ข้อความในลำดับที่ 3 ควรเป็นข้อ ง. ดังนั้น ข้อที่ถูกในข้อนี้ คือ ข้อ ง.
หมายเหตุ
ข้อความที่ถูกต้องของโจทย์เป็นดังนี้

ราชาศัพท์เป็นส่วนหนึ่งของหลักภาษา อีกทั้งเป็นวัฒนธรรมอันสำคัญยิ่ง ที่มีความสำคัญมากเพราะสถาบันพระมหากษัตริย์เป็นที่เทิดทูนของเรา

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น