ข้อสอบการเรียงประโยค ชุดที่ 2

ขอให้ท่านทำข้อสอบก่อน โดยจดคำตอบไว้ แล้วไปดูเฉลยด้านล่าง

1. ข้อความใดอยู่ลำดับที่ 2
ก. การใช้สิ่งของ  เครื่องมือ  เครื่องใช้  ทุกอย่างที่ให้บริการ
ข. ทั้งนี้เพื่อให้สิ่งของ เครื่องใช้เหล่านี้เป็นประโยชน์แก่เรามากที่สุด
ค. และให้เป็นประโยชน์แก่เรานั้น
ง. จำเป็นที่ผู้ใช้จะต้องเข้าใจและรู้จักใช้ให้เป็น

2. ข้อความใดอยู่ลำดับที่ 2
ก. และอ่านด้วยวิธีการที่เหมาะสม
ข. ผู้อ่านต้องกำหนดเป้าหมายในการอ่าน
ค. โดยใช้เวลาและแรงงานน้อยที่สุด
ง. เพื่อให้บรรลุเป้าหมายมากยิ่งขึ้น

3. ข้อความใดอยู่ลำดับที่ 4
ก. เป็นเหตุให้พืชผลได้รับความเสียหายโดยสิ้นเชิง
ข. ในอัตราไม่เกินร้อยละ 30 ของพื้นที่เสียหาย
ค. จะได้รับความช่วยเหลือพันธุ์พืชอายุสั้นเพื่อปลูกทดแทน
ง. เกษตรกรที่จะได้รับความช่วยเหลือจะต้องเป็นผู้ประสบภัยธรรมชาติ

4. ข้อความใดอยู่ลำดับที่ 1
ก. รัฐกับสถาบันพระมหากษัตริย์จึงเป็นสิ่งที่แนบแน่นมิอาจแยกออกจากกันได้
ข. อันให้ความหมายตรงกันว่า รัฐเป็นสมบัติของเทพ
ค. รัฐ ตามความเข้าใจของคนโบราณถือเป็นส่วนหนึ่งของพระมหากษัตริย์
ง. ดังจะเห็นได้จากไตรภูมิพระร่วง

5. ข้อความใดอยู่ลำดับที่ 4
ก. ในอดีตประชาชนชาวไทยยังเคยชินกับการปกครองแบบมีผู้คอยชี้นำ
ข. ซึ่งทำให้ประชาชนไม่มีโอกาสในการคิด และการตัดสินใจนอกจากคำสั่ง
ค. แต่การปกครองแบบประชาธิปไตยถือว่าประชาชนมีส่วนร่วมในการปกครอง
ง. ทำให้ต้องใช้เวลาอีกหลายปีกว่าประชาชนส่วนใหญ่ของประเทศจะเข้าใจ

เฉลย

1. ข้อความใดอยู่ลำดับที่ 2
ก.  การใช้สิ่งของ เครื่องมือ เครื่องใช้ ทุกอย่างที่ให้บริการ
ข.  ทั้งนี้ เพื่อให้สิ่งของ เครื่องใช้เหล่านี้ เป็นประโยชน์แก่เรามากที่สุด
ค.  และให้เป็นประโยชน์แก่เรานั้น
ง.  จำเป็นที่ผู้ใช้จะต้องเข้าใจและรู้จักใช้ให้เป็น

วิเคราะห์
ข้อนี้ โจทย์ให้ต้องการหาข้อความที่อยู่ในลำดับที่ 2 ดังนั้น เราอาจจะไม่จำเป็นต้องเรียงประโยคในครบก็ได้  เพราะ ถ้าหาข้อความแรกได้แล้ว ก็น่าจะหาข้อความที่สองได้เอง
ในตัวเลือกทั้ง 4 ตัวเลือกนั้น คำว่า “ทั้งนี้” “และ” ไม่สามารถเป็นคำแรกของของประโยคได้

เมื่อพิจารณาระหว่างข้อ ก. กับ ข้อ ง.  เราสามารถตัดสินได้ว่า ข้อ ก. ข้อความลำดับแรก เหลือให้เป็นปัญหาให้เลือกคือ ข้อใดควรจะเป็นข้อความในลำดับที่ 2
เมื่อเราอ่านข้อความในคำตอบแล้ว จะเห็นว่า ข้อ ข. ต้องเป็นข้อความสุดท้าย เหลือให้เราเลือกคือ ข้อ ค. กับ ข้อ ง.  เรามาลองเรียงข้อความดู

แบบที่ 1
ก. [การใช้สิ่งของ เครื่องมือ เครื่องใช้ ทุกอย่างที่ให้บริการ] ค. [และให้เป็นประโยชน์แก่เรานั้น] ง. [จำเป็นที่ผู้ใช้จะต้องเข้าใจและรู้จักใช้ให้เป็น]

แบบที่ 2
ก. [การใช้สิ่งของ เครื่องมือ เครื่องใช้ ทุกอย่างที่ให้บริการ] ง. [จำเป็นที่ผู้ใช้จะต้องเข้าใจและรู้จักใช้ให้เป็น] ค. [และให้เป็นประโยชน์แก่เรานั้น]
จะเห็นว่า ข้อความในแบบที่ 1 อ่านแล้วราบรื่น ไม่สะดุดอย่างแบบที่ 2 ดังนั้น ในข้อนี้ คำตอบที่ถูกต้องคือ ข้อ ค.

2. ข้อความใดอยู่ลำดับที่ 2
ก.  และอ่านด้วยวิธีการที่เหมาะสม
ข.  ผู้อ่านต้องกำหนดเป้าหมายในการอ่าน
ค.  โดยใช้เวลาและแรงงานน้อยที่สุด
ง.  เพื่อให้บรรลุเป้าหมายมากยิ่งขึ้น

วิเคราะห์
ข้อนี้ โจทย์ให้ต้องการหาข้อความที่อยู่ในลำดับที่ 2 ดังนั้น เราอาจจะไม่จำเป็นต้องเรียงประโยคในครบก็ได้  เพราะ ถ้าหาข้อความแรกได้แล้ว ก็น่าจะหาข้อความที่สองได้เอง
ในตัวเลือกทั้ง 4 ตัวเลือกนั้น คำว่า “และ”, “โดย”, “เพื่อ”  ไม่สามารถเป็นคำแรกของของประโยคได้
ดังนั้น ข้อความแรกคือ ข. ผู้อ่านต้องกำหนดเป้าหมายในการอ่าน  เรามาลองเรียงข้อความดู

แบบที่ 1
ข. [ผู้อ่านต้องกำหนดเป้าหมายในการอ่าน] ก. [และอ่านด้วยวิธีการที่เหมาะสม]

แบบที่ 2
ข. [ผู้อ่านต้องกำหนดเป้าหมายในการอ่าน] ค. [โดยใช้เวลาและแรงงานน้อยที่สุด]

แบบที่ 3
ข. [ผู้อ่านต้องกำหนดเป้าหมายในการอ่าน] ง. [เพื่อให้บรรลุเป้าหมายมากยิ่งขึ้น]
จะเห็นว่า ข้อความในแบบที่ 1 อ่านแล้วราบรื่น ไม่สดุดอย่างแบบที่ 2 กับ แบบที่ 3 ดังนั้น ในข้อนี้ คำตอบที่ถูกต้องคือ ข้อ ก.

3. ข้อความใดอยู่ลำดับที่ 4
ก.  เป็นเหตุให้พืชผลได้รับความเสียหายโดยสิ้นเชิง
ข.  ในอัตราไม่เกินร้อยละ 30 ของพื้นที่เสียหาย
ค.  จะได้รับความช่วยเหลือพันธุ์พืชอายุสั้นเพื่อปลูกทดแทน
ง.  เกษตรกรที่จะได้รับความช่วยเหลือจะต้องเป็นผู้ประสบภัยธรรมชาติ

วิเคราะห์
ข้อนี้ โจทย์ให้ต้องการหาข้อความที่อยู่ในลำดับที่ 4 ดังนั้น ต้องเรียงประโยคให้ครบถ้วนเสียก่อน จึงจะรู้ว่าข้อใดถูก
ในตัวเลือกทั้ง 4 ตัวเลือกนั้น คำว่า “เป็น”, “จะ” ไม่สามารถเป็นคำแรกของของประโยคได้ ดังนั้น ข้อความแรกจะต้องเป็นข้อ ข. หรือ ข้อ ง.
เมื่ออ่านแล้ว จะพบว่า ข้อ ง. เป็นข้อความแรก เพราะ อ่านแล้วมีเนื้อหาเหมาะสมครบถ้วนกว่าข้อ ข.

เรามาลองเรียงข้อความดู

แบบที่ 1
ง. [เกษตรกรที่จะได้รับความช่วยเหลือจะต้องเป็นผู้ประสบภัยธรรมชาติ] ก. [เป็นเหตุให้พืชผลได้รับความเสียหายโดยสิ้นเชิง]

แบบที่ 2
ง. [เกษตรกรที่จะได้รับความช่วยเหลือจะต้องเป็นผู้ประสบภัยธรรมชาติ] ข. [ในอัตราไม่เกินร้อยละ 30 ของพื้นที่เสียหาย]

แบบที่ 3
ง. [เกษตรกรที่จะได้รับความช่วยเหลือจะต้องเป็นผู้ประสบภัยธรรมชาติ] ค. [จะได้รับความช่วยเหลือพันธุ์พืชอายุสั้นเพื่อปลูกทดแทน]

จะเห็นว่า ข้อความในแบบที่ 1 อ่านแล้วราบรื่น ไม่สดุดอย่างแบบที่ 2 กับ แบบที่ 3 ดังนั้น ข้อ ก. เป็นข้อความในลำดับที่ 2

เรามาเรียงข้อความดูอีก 1 ครั้ง

แบบที่ 1
ง. [เกษตรกรที่จะได้รับความช่วยเหลือจะต้องเป็นผู้ประสบภัยธรรมชาติ] ก. [เป็นเหตุให้พืชผลได้รับความเสียหายโดยสิ้นเชิง] ข. [ในอัตราไม่เกินร้อยละ 30 ของพื้นที่เสียหาย]

แบบที่ 2
ง. [เกษตรกรที่จะได้รับความช่วยเหลือจะต้องเป็นผู้ประสบภัยธรรมชาติ] ก. [เป็นเหตุให้พืชผลได้รับความเสียหายโดยสิ้นเชิง] ค. [จะได้รับความช่วยเหลือพันธุ์พืชอายุสั้นเพื่อปลูกทดแทน]

จะเห็นว่า ข้อความในแบบที่ 2 อ่านแล้วราบรื่น ไม่สดุดอย่างแบบที่ 1 การเรียงในแบบที่ 2 จึงถูกต้อง ดังนั้น คำตอบที่ถูกในข้อนี้ คือ ข้อ ข

4. ข้อความใดอยู่ลำดับที่ 1
ก.  รัฐกับสถาบันพระมหากษัตริย์จึงเป็นสิ่งที่แนบแน่นมิอาจแยกออกจากกันได้
ข.  อันให้ความหมายตรงกันว่า รัฐเป็นสมบัติของเทพ
ค.  รัฐ ตามความเข้าใจของคนโบราณถือเป็นส่วนหนึ่งของพระมหากษัตริย์
ง.  ดังจะเห็นได้จากไตรภูมิพระร่วง

วิเคราะห์
ข้อนี้ โจทย์ให้ต้องการหาข้อความแรกเลย ดังนั้น เพื่อให้เป็นการประหยัดเวลาในการทำข้อสอบ เมื่อเราหาข้อความแรกได้แล้ว ก็ไม่ต้องไปหาข้อความที่เหลือ
เมื่ออ่านแล้ว จะเห็นว่า ข้อ ก. ข้อ ข. และ ข้อ ง. นั้น ไม่สามารถเป็นข้อความแรกได้ โดยมีเหตุผล ดังนี้
ข้อ ก. เนื้อหาเป็นข้อสรุป
ข้อ ข. ข้อความนี้ จะต้องมีข้อความมาก่อนหน้า
ข้อ ง. ข้อความนี้ จะต้องมีข้อความมาก่อนหน้า
ดังนั้น คำตอบที่ถูกในข้อนี้ คือ ข้อ ค.

5. ข้อความใดอยู่ลำดับที่ 4
ก.  ในอดีตประชาชนชาวไทยยังเคยชินกับการปกครองแบบมีผู้คอยชี้นำ
ข.  ซึ่งทำให้ประชาชนไม่มีโอกาสในการคิด และการตัดสินใจนอกจากคำสั่ง
ค.  แต่การปกครองแบบประชาธิปไตยถือว่าประชาชนมีส่วนร่วมในการปกครอง
ง.  ทำให้ต้องใช้เวลาอีกหลายปีกว่าประชาชนส่วนใหญ่ของประเทศจะเข้าใจ

วิเคราะห์
ข้อนี้ โจทย์ให้ต้องการหาข้อความที่อยู่ในลำดับที่ 4 ดังนั้น ต้องเรียงประโยคให้ครบถ้วนเสียก่อน จึงจะรู้ว่าข้อใดถูก
ในตัวเลือกทั้ง 4 ตัวเลือกนั้น คำว่า “ซึ่ง”, “แต่”, “ทำให้” ไม่สามารถเป็นคำแรกของของประโยคได้ ดังนั้น ข้อความแรกจะต้องเป็นข้อ ก.

เรามาลองเรียงข้อความดู

แบบที่ 1
ก. [ในอดีตประชาชนชาวไทยยังเคยชินกับการปกครองแบบมีผู้คอยชี้นำ] ข. [ซึ่งทำให้ประชาชนไม่มีโอกาสในการคิด และการตัดสินใจนอกจากคำสั่ง]

แบบที่ 2
ก. [ในอดีตประชาชนชาวไทยยังเคยชินกับการปกครองแบบมีผู้คอยชี้นำ] ค. [แต่การปกครองแบบประชาธิปไตย ถือว่าประชาชนมีส่วนร่วมในการปกครอง]

แบบที่ 3
ก. [ในอดีตประชาชนชาวไทยยังเคยชินกับการปกครองแบบมีผู้คอยชี้นำ] ง. [ทำให้ต้องใช้เวลาอีกหลายปีกว่าประชาชนส่วนใหญ่ของประเทศจะเข้าใจ]

จะเห็นว่า ข้อความในแบบที่ 1 กับแบบที่ 2 มีโอกาสเป็นไปได้ทั้งคู่ และจากความหมายนั้น ข้อ ง. เป็นข้อความสุดท้าย
ดังนั้น เพื่อให้ใช้เวลาในการทำข้อสอบน้อยลง เราก็เลือกข้อ ง. เป็นข้อที่ถูกต้อง โดยไม่ต้องไปเรียงข้อความให้ครบเสียก่อน เพราะ เป็นการเสียเวลาในการทำข้อสอบไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น