ข้อสอบการเรียงประโยค ชุดที่ 1

ขอให้ท่านทำข้อสอบก่อน โดยจดคำตอบไว้ แล้วไปดูเฉลยด้านล่าง

1. ข้อความใดอยู่ลำดับที่ 1
ก.  ทั้งในรูปแบบการลงทุนโดยเฉพาะการลงทุนในหุ้น
ข.  ประเทศสมาชิกอาเซียนทุกประเทศ
ค.  เพื่อเปิดโอกาสให้ชาวต่างชาติมาลงทุน
ง.  ได้ดำเนินนโยบายเป็นทางการเงิน

2. ข้อความใดอยู่ลำดับที่ 3
ก.  ช่วยให้เกินประสิทธิภาพในการสำรวจ
ข.  การจัดทำทะเบียนแหล่งชุมชนโบราณ
ค.  ในการอนุรักษ์และพัฒนาชุมชนโบราณ
ง.  และเป็นประโยชน์ในต่อการวางแผนดำเนินงาน

3. ข้อความใดอยู่ลำดับที่ 2
ก.  ส่วนเครื่องหมายอัญประกาศปิด
ข.  ถ้าข้อความในเครื่องหมายอัญประกาศมีความยาวหลายย่อหน้า
ค.  ให้ใส่ไว้เฉพาะย่อหน้าสุดท้าย
ง.  ให้ใส่เครื่องหมายอัญประกาศเปิดไว้ข้างหน้าย่อหน้า

4. ข้อความใดอยู่ลำดับที่ 3
ก.  เพื่อให้แอลกอฮอล์บางส่วนถูกขับออกมาทางลมหายใจ เหงื่อ และปัสสาวะ
ข.  การดื่มสุราอย่างถูกต้องจึงควรดื่มช้า ๆ
ค.  ถ้าตับไม่ดีโอกาสที่จะเกิดอันตรายเพราะเหล้าก็มากกว่าคนปกติ
ง.  ตับเป็นอวัยวะสำคัญที่จะช่วยกรองแอลกอฮอล์

5. ข้อความใดอยู่ลำดับที่ 3
ก.  เคยมีความเจริญทั้งทางด้านอารยธรรม และศิลปกรรม ตลอดจนศาสนา
ข.  ควบคู่กับประวัติศาสตร์ และความเจริญของกรุงสุโขทัย
ค.  จังหวัดกำแพงเพชรเป็นจังหวัดที่มีประวัติศาสตร์มาช้านาน
ง.  ซึ่งปัจจุบันร่องรอยแห่งความเจริญในด้านต่างๆ ยังปรากฏให้เห็นอยู่

เฉลย

1. ข้อความใดอยู่ลำดับที่ 1
ก.  ทั้งในรูปแบบการลงทุนโดยเฉพาะการลงทุนในหุ้น
ข.  ประเทศสมาชิกอาเซียนทุกประเทศ
ค.  เพื่อเปิดโอกาสให้ชาวต่างชาติมาลงทุน
ง.  ได้ดำเนินนโยบายเป็นทางการเงิน

วิเคราะห์
ข้อนี้ โจทย์ให้ต้องการหาข้อความที่อยู่ต้นประโยคเลย ดังนั้น เพื่อให้เป็นการประหยัดเวลาการทำในข้อนี้ และเอาเวลาที่เหลือไปใช้ในข้ออื่น  เมื่อเราหาข้อความแรกได้แล้ว ก็ไม่ต้องไปหาข้อความที่เหลือ
ต่อไปพิจารณาตัวเลือก  คำว่า “ทั้ง” “เพื่อ” “ได้ดำเนิน” นั้น ไม่สามารถเป็นคำแรกของประโยคได้ เพราะเป็นคำเชื่อม  ที่จำเป็นจะต้องมีข้อความมาก่อนหน้านี้
ดังนั้น ในข้อนี้ เราสามารถชี้ชัดได้เลยว่า ข้อ ข. คือคำตอบที่ถูกต้อง

อธิบายเพิ่มเติม
คำว่า “ทั้ง” เป็นคำเชื่อม ที่ต้องมีข้อความมาก่อนหน้านี้
คำว่า “เพื่อ” เป็นคำเชื่อม ซึ่งต้องมีข้อความมาก่อนหน้านี้
คำว่า “ได้ดำเนิน” เป็นคำกริยา ซึ่งต้องคำนามเป็นประธานอยู่ข้างหน้า

2. ข้อความใดอยู่ลำดับที่ 3
ก. ช่วยให้เกิดประสิทธิภาพในการสำรวจ
ข. การจัดทำทะเบียนแหล่งชุมชนโบราณ
ค. ในการอนุรักษ์และพัฒนาชุมชนโบราณ
ง. และเป็นประโยชน์ในต่อการวางแผนดำเนินงาน

วิเคราะห์
ข้อนี้ โจทย์ให้ต้องการหาข้อความที่อยู่ในลำดับที่ 3 ดังนั้น เราจึงจำเป็นต้องเรียงประโยคให้ได้ความหมายครบถ้วนเสียก่อน

ในตัวเลือกทั้ง 4 ตัวเลือกนั้น คำว่า “ช่วยให้” “และ” ไม่สามารถเป็นคำแรกของของประโยคได้
คำว่า “ช่วยให้” เป็นคำกริยา ซึ่งต้องมีคำนามเป็นประธานอยู่ข้างหน้า
คำว่า “และ” เป็นคำเชื่อม ที่ต้องมีข้อความอยู่ข้างหน้า

ทั้งข้อ ข. และ ข้อ ค. สามารถเป็นข้อความแรกของประโยคด้วยกันทั้งคู่ เราต้องลองมาเรียงข้อความดูดังนี้
แบบที่ 1
ข. [การจัดทำทะเบียนแหล่งชุมชนโบราณ] ก. [ช่วยให้เกิดประสิทธิภาพในการสำรวจ] ง. [และเป็นประโยชน์ในต่อการวางแผนดำเนินงาน] ค. [ในการอนุรักษ์และพัฒนาชุมชนโบราณ]

แบบที่ 2
ค. [ในการอนุรักษ์และพัฒนาชุมชนโบราณ] ข. [การจัดทำทะเบียนแหล่งชุมชนโบราณ] ก. [ช่วยให้เกิดประสิทธิภาพในการสำรวจ] ง. [และเป็นประโยชน์ในต่อการวางแผนดำเนินงาน]

ในทางภาษาศาสตร์ ประโยคทั้ง 2 แบบถือว่าใช้ได้ทั้งคู่ แต่ในการทำข้อสอบภาษาไทย ผมเห็นว่า การเรียงแบบที่ 2 มีข้อบกพร่องคือ ไม่รู้แผนดำเนินงานอะไร
ดังนั้น การเรียงแบบที่ 1 จึงน่าจะถูกต้องกว่า คำตอบที่ถูกต้องก็ควรเป็นข้อ ง.

3. ข้อความใดอยู่ลำดับที่ 2
ก. ส่วนเครื่องหมายอัญประกาศปิด
ข. ถ้าข้อความในเครื่องหมายอัญประกาศมีความยาวหลายย่อหน้า
ค. ให้ใส่ไว้เฉพาะย่อหน้าสุดท้าย
ง. ให้ใส่เครื่องหมายอัญประกาศเปิดไว้ข้างหน้าย่อหน้า

วิเคราะห์
ข้อนี้ โจทย์ให้ต้องการหาข้อความที่อยู่ในลำดับที่ 2 ดังนั้น เราอาจจะไม่จำเป็นต้องเรียงประโยคในครบก็ได้  เพราะ ถ้าหาข้อความแรกได้แล้ว ก็น่าจะหาข้อความที่สองได้เอง

ในตัวเลือกทั้ง 4 ตัวเลือกนั้น คำว่า “ส่วน” “ให้ใส่” ไม่สามารถเป็นคำแรกของของประโยคได้
คำว่า “ส่วน” เป็นคำขึ้นต้นข้อความที่ต้องมีข้อความมาก่อนหน้านี้
คำว่า “ให้ใส่” เป็นคำกริยาที่ต้องมีประธานอยู่ข้างหน้า

ดังนั้น ข้อความแรกก็ต้องเป็น ข. [ถ้าข้อความในเครื่องหมายอัญประกาศมีความยาวหลายย่อหน้า]
เรามาเรียงข้อความลำดับที่สองกันดู
แบบที่ 1
ข. [ถ้าข้อความในเครื่องหมายอัญประกาศมีความยาวหลายย่อหน้า] ก. [ส่วนเครื่องหมายอัญประกาศปิด]

แบบที่ 2
ข. [ถ้าข้อความในเครื่องหมายอัญประกาศมีความยาวหลายย่อหน้า] ค. [ให้ใส่ไว้เฉพาะย่อหน้าสุดท้าย]

แบบที่ 3
ข. [ถ้าข้อความในเครื่องหมายอัญประกาศมีความยาวหลายย่อหน้า] ง. [ให้ใส่เครื่องหมายอัญประกาศเปิด ไว้ข้างหน้าย่อหน้า]

จากการเรียงทั้ง 3 แบบ จะเห็นได้ว่า แบบที่ 3 มีความหมายที่ถูกต้อง
ดังนั้น คำตอบที่ถูกต้องคือ ข้อ ง.

4. ข้อความใดอยู่ลำดับที่ 3
ก. เพื่อให้แอลกอฮอล์บางส่วน ถูกขับออกมาทางลมหายใจ เหงื่อ และปัสสาวะ
ข. การดื่มสุราอย่างถูกต้อง จึงควรดื่มช้าๆ
ค. ถ้าตับไม่ดี โอกาสที่จะเกิดอันตรายเพราะเหล้าก็มากกว่าคนปกติ
ง. ตับเป็นอวัยวะสำคัญที่จะช่วยกรองแอลกอฮอล์

วิเคราะห์
ข้อนี้ โจทย์ให้ต้องการหาข้อความที่อยู่ในลำดับที่ 3 ดังนั้น เราจึงจำเป็นต้องเรียงประโยคให้ได้ความหมายครบถ้วนเสียก่อน
ในตัวเลือกทั้ง 4 ตัวเลือกนั้น คำว่า “เพื่อ” “ถ้า” ไม่สามารถเป็นคำแรกของของประโยคได้
คำว่า “เพื่อ” เป็นคำเชื่อม ที่ต้องมีข้อความอยู่ข้างหน้า
คำว่า “ถ้า” เป็นคำเชื่อม ที่ต้องมีข้อความอยู่ข้างหน้า

ข้อ ข. มีโอกาสที่จะเป็นข้อความแรกได้ แต่ความหมายของข้อความนั้น แสดงให้เห็นว่า จะต้องมี “เรื่อง” หรือข้อความก่อนหน้านี้ เพราะ ความหมายของข้อความเป็นข้อสรุป
ข้อความแรกคือข้อ ง. [ตับเป็นอวัยวะสำคัญที่จะช่วยกรองแอลกอฮอล์]

ดังนั้น การเรียงข้อความต่อมา ควรเป็นข้อ ค. เพราะมีคำว่า “ถ้า” ที่แสดงความเป็นเหตุเป็นผลกับข้อความแรก ดังนั้น ประโยคนี้ควรจะเรียงแบบนี้

ง. [ตับเป็นอวัยวะสำคัญที่จะช่วยกรองแอลกอฮอล์] ค. [ถ้าตับไม่ดี โอกาสที่จะเกิดอันตรายเพราะเหล้าก็มากกว่าคนปกติ] ข. [การดื่มสุราอย่างถูกต้อง จึงควรดื่มช้าๆ] ก. [เพื่อให้แอลกอฮอล์บางส่วน ถูกขับออกมาทางลมหายใจ เหงื่อ และปัสสาวะ]

ดังนั้น คำตอบที่ถูกต้องคือ ข้อ ข.

5. ข้อความใดอยู่ลำดับที่ 3
ก. เคยมีความเจริญทั้งทางด้านอารยธรรม และศิลปกรรม ตลอดจนศาสนา
ข. ควบคู่กับประวัติศาสตร์ และความเจริญของกรุงสุโขทัย
ค. จังหวัดกำแพงเพชรเป็นจังหวัดที่มีประวัติศาสตร์มาช้านาน
ง. ซึ่งปัจจุบันร่องรอยแห่งความเจริญในด้านต่างๆ ยังปรากฏให้เห็นอยู่

วิเคราะห์
ข้อนี้ โจทย์ให้ต้องการหาข้อความที่อยู่ในลำดับที่ 3 ดังนั้น เราจึงจำเป็นต้องเรียงประโยคให้ได้ความหมายครบถ้วนเสียก่อน
ในตัวเลือกทั้ง 4 ตัวเลือกนั้น คำว่า “เคยมี” “ควบคู่” “ซึ่ง” ไม่สามารถเป็นคำแรกของของประโยคได้
คำว่า “เคยมี” เป็นคำกริยา ที่ต้องมีประธานอยู่ข้างหน้า
คำว่า “ควบคู่” เป็นคำกริยา ที่ต้องมีประธานอยู่ข้างหน้า
คำว่า  “ซึ่ง” เป็นคำเชื่อม ที่ต้องมีข้อความอยู่ข้างหน้า

ดังนั้น ข้อความแรกจึงเป็นข้อความนี้ ค. [จังหวัดกำแพงเพชรเป็นจังหวัดที่มีประวัติศาสตร์มาช้านาน]
เรามาเรียงข้อความลำดับที่สองกันดู

แบบที่ 1
ค. [จังหวัดกำแพงเพชรเป็นจังหวัดที่มีประวัติศาสตร์มาช้านาน] ก. [เคยมีความเจริญทั้งทางด้านอารยธรรม และศิลปกรรม ตลอดจนศาสนา]

แบบที่ 2
ค. [จังหวัดกำแพงเพชรเป็นจังหวัดที่มีประวัติศาสตร์มาช้านาน] ข. [ควบคู่กับประวัติศาสตร์ และความเจริญของกรุงสุโขทัย]

แบบที่ 3
ค. [จังหวัดกำแพงเพชรเป็นจังหวัดที่มีประวัติศาสตร์มาช้านาน] ง. [ซึ่งปัจจุบันร่องรอยแห่งความเจริญในด้านต่างๆ ยังปรากฏให้เห็นอยู่]

การเรียงในแบบที่ 2 นั้น ไม่น่าจะถูกต้อง เพราะ คำว่า “ควบคู่” จะต้องมีข้อความมาก่อนหน้านี้ สำหรับแบบที่ 3 นั้น ก็มีความเป็นไปได้ แต่ข้อความดังกล่าวนั้น น่าจะอยู่ท้ายประโยคมากกว่า ดังนั้น ประโยคนี้ จึงควรเรียงแบบนี้

ค. [จังหวัดกำแพงเพชรเป็นจังหวัดที่มีประวัติศาสตร์มาช้านาน] ก. [เคยมีความเจริญทั้งทางด้านอารยธรรม และศิลปกรรม ตลอดจนศาสนา] ข. [ควบคู่กับประวัติศาสตร์ และความเจริญของกรุงสุโขทัย] ง. [ซึ่งปัจจุบันร่องรอยแห่งความเจริญในด้านต่างๆ ยังปรากฏให้เห็นอยู่]
ดังนั้น คำตอบที่ถูกต้องคือ ข้อ ข.


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น