ข้อสอบการเรียงประโยค ชุดที่ 5


ขอให้ท่านทำข้อสอบก่อน โดยจดคำตอบไว้ แล้วไปดูเฉลยด้านล่าง

1. ข้อความใดเป็นลำดับที่ 2
ก. และตกเป็นระยะเวลานานติดต่อกัน
ข. พายุหมุนในโซนร้อนนับว่าเป็นตัวการสำคัญ
ค. ทำให้แผ่นดินได้รับความชุ่มชื้นทั่วไป
ง. ที่ทำให้เกิดฝนตกแผ่เป็นบริเวณกว้าง

2. ข้อความใดเป็นลำดับที่ 3
ก. ตามที่กระทรวงการต่างประเทศเสนอ
ข. กับสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
ค. คณะรัฐมนตรีอนุมัติการทำความตกลงยกเว้นการตรวจลงตราหนังสือการทูต
ง. และความตกลงยกเว้นหนังสือเดินทางทูตและราชการกับบราซิลและอาเจนติน่า

3. ข้อความใดเป็นลำดับที่ 3
ก. โดยให้ภาคเอกชนเป็นแกนนำในการจัดตั้งบริษัท
ข. ให้กระทรวงอุตสาหกรรมเข้าร่วมถือหุ้นเพื่อดำเนินการ
ค. เนื่องจากมีความพร้อมอยู่แล้ว
ง. บริษัทบริหารและพัฒนาเพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม จำกัด

4. ข้อความใดเป็นลำดับที่ 3
ก. เข้าในจานแม่เหล็กชนิดแข็ง
ข. ประเทศไทยได้ทำงานสำคัญเป็นประเทศแรกในโลก
ค. เพื่อนำเข้าคอมพิวเตอร์ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2531
ง. ที่ได้นำข้อความในพระไตรปิฎกทั้ง 45 เล่ม

5. ข้อความใดควรเป็นลำดับที่ 5
ก. ความรักชาติแสดงออกได้ง่าย
ข. ความรักชาติคือความรักในเพื่อนร่วมชาติ
ค. สำหรับเยาวชนนั้นการตั้งใจเล่าเรียนเพื่อนำความรู้ไปใช้ในภายหน้าก็เป็นความรักชาติส่วนหนึ่ง
ง. ความรักในแผ่นดินไทยซึ่งเป็นที่อยู่อาศัยแสนสุข
จ. แตกต่างกันตามวัยและความสามารถ

เฉลย
1. ข้อความใดเป็นลำดับที่ 2
ก. และตกเป็นระยะเวลานานติดต่อกัน
ข. พายุหมุนในโซนร้อนนับว่าเป็นตัวการสำคัญ
ค. ทำให้แผ่นดินได้รับความชุ่มชื้นทั่วไป
ง. ที่ทำให้เกิดฝนตกแผ่เป็นบริเวณกว้าง

วิเคราะห์
ข้อนี้ โจทย์ให้ต้องการหาข้อความที่อยู่ในลำดับที่ 2 ดังนั้น เราอาจจะไม่จำเป็นต้องเรียงประโยคในครบก็ได้ เพราะ ถ้าหาข้อความแรกได้แล้ว ก็น่าจะหาข้อความที่สองได้เอง
ในตัวเลือกทั้ง 4 ตัวเลือกนั้น คำว่า “และ”, “ทำให้”, “ที่ทำให้” ไม่สามารถเป็นคำแรกของของประโยคได้
ดังนั้น ข้อความลำดับแรก คือ ข้อ ข. พายุหมุนในโซนร้อนนับว่าเป็นตัวการสำคัญ  ในการที่จะหาข้อความในลำดับที่ 2  เรามาลองเรียงข้อความดู
แบบที่ 1
ข. [พายุหมุนในโซนร้อนนับว่าเป็นตัวการสำคัญ] ก. [และตกเป็นระยะเวลานานติดต่อกัน]
แบบที่ 2
ข. [พายุหมุนในโซนร้อนนับว่าเป็นตัวการสำคัญ] ค. [ทำให้แผ่นดินได้รับความชุ่มชื้นทั่วไป]
แบบที่ 3
ข. [พายุหมุนในโซนร้อนนับว่าเป็นตัวการสำคัญ] ง. [ที่ทำให้เกิดฝนตกแผ่เป็นบริเวณกว้าง]
เมื่อพิจารณาจากการอ่านที่ราบรื่น ไม่สะดุดจะเห็นว่า แบบที่ 1 นั้น ผิดแน่ๆ สำหรับแบบที่ 2 ราบรื่นน้อยกว่าแบบที่ 3
เมื่ออ่านเนื้อหาให้ครบทั้งหมดแล้ว แบบที่ 3 เนื้อจะสอดคล้องกันกว่าแบบที่ 2 ดังนั้น ในข้อนี้ คำตอบที่ถูกต้องคือ ข้อ ง.
หมายเหตุ
ข้อความที่ถูกต้องของโจทย์เป็นดังนี้
พายุหมุนในโซนร้อนนับว่า เป็นตัวการสำคัญ ที่ทำให้เกิดฝนตกแผ่เป็นบริเวณกว้าง และตกเป็นระยะเวลานานติดต่อกัน ทำให้แผ่นดินได้รับความชุ่มชื้นทั่วไป

2. ข้อความใดเป็นลำดับที่ 3
ก. ตามที่กระทรวงการต่างประเทศเสนอ
ข. กับสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
ค. คณะรัฐมนตรีอนุมัติการทำความตกลงยกเว้นการตรวจลงตราหนังสือการทูต
ง. และความตกลงยกเว้นหนังสือเดินทางทูตและราชการกับบราซิลและอาเจนติน่า

วิเคราะห์
ข้อนี้ โจทย์ให้ต้องการหาข้อความที่อยู่ในลำดับที่ 3 ดังนั้น เราอาจจะต้องเรียงประโยคในครบถ้วน จึงจะหาข้อที่ถูกต้องได้
ข้อความดังกล่าวนั้นเป็นภาษาราชการ ดังนั้น ข้อ ก. ตามที่กระทรวงการต่างประเทศเสนอ มีโอกาสที่เป็นข้อความในลำดับแรกมากที่สุด
อย่างไรก็ดี ในตัวเลือกทั้ง 4 ตัวเลือกนั้น คำว่า “กับ”, “และ” ไม่สามารถเป็นคำแรกของของประโยคได้
ดังนั้น ข้อความแรกและข้อความที่สองจึงเป็น ข้อ ก ตามด้วยข้อ ค. ก. [ตามที่กระทรวงการต่างประเทศเสนอ] ค. [คณะรัฐมนตรีอนุมัติการทำความตกลงยกเว้นการตรวจลงตราหนังสือการทูต]
ในการหาข้อความในลำดับที่ 3 เราจึงต้องลองเรียงข้อความทั้งหมดเพื่อพิจารณา ดังนี้
แบบที่ 1
ก. [ตามที่กระทรวงการต่างประเทศเสนอ ] ค. [คณะรัฐมนตรีอนุมัติการทำความตกลงยกเว้นการตรวจลงตราหนังสือการทูต] ข. [กับสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว] ง. [และความตกลงยกเว้นหนังสือเดินทางทูตและราชการกับบราซิลและอาเจนติน่า]
แบบที่ 2
ก. [ตามที่กระทรวงการต่างประเทศเสนอ ] ค. [คณะรัฐมนตรีอนุมัติการทำความตกลงยกเว้นการตรวจลงตราหนังสือการทูต] ง. [และความตกลงยกเว้นหนังสือเดินทางทูตและราชการกับบราซิลและอาเจนติน่า] ข. [กับสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว]
จะเห็นว่า ข้อความในแบบที่ 1 อ่านแล้วราบรื่น ไม่สะดุดอย่างแบบที่ 2
ดังนั้น ข้อที่ถูกในข้อนี้คือ ข้อ ข.

3. ข้อความใดเป็นลำดับที่ 3
ก. โดยให้ภาคเอกชนเป็นแกนนำในการจัดตั้งบริษัท
ข. ให้กระทรวงอุตสาหกรรมเข้าร่วมถือหุ้นเพื่อดำเนินการ
ค. เนื่องจากมีความพร้อมอยู่แล้ว
ง. บริษัทบริหารและพัฒนาเพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม จำกัด

วิเคราะห์
ข้อความดังกล่าวนั้นเป็นภาษาราชการ ดังนั้น ข้อ ข. ให้กระทรวงอุตสาหกรรมเข้าร่วมถือหุ้นเพื่อดำเนินการ มีโอกาสที่เป็นข้อความในลำดับแรกมากที่สุด
อย่างไรก็ดี ในตัวเลือกทั้ง 4 ตัวเลือกนั้น คำว่า “โดยให้”, “เนื่องจาก” ไม่สามารถเป็นคำแรกของของประโยคได้
ดังนั้น ข้อความแรกและข้อความที่สองจึงเป็น ข้อ ข. ตามด้วยข้อ ง.
ข. [ให้กระทรวงอุตสาหกรรมเข้าร่วมถือหุ้นเพื่อดำเนินการ] ง. [บริษัทบริหารและพัฒนาเพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม จำกัด]
ในการหาข้อความในลำดับที่ 3 เราจึงต้องลองเรียงข้อความทั้งหมดเพื่อพิจารณา ดังนี้
แบบที่ 1
ข. [ให้กระทรวงอุตสาหกรรมเข้าร่วมถือหุ้นเพื่อดำเนินการ] ง. [บริษัทบริหารและพัฒนาเพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม จำกัด] ก. [โดยให้ภาคเอกชนเป็นแกนนำในการจัดตั้งบริษัท] ค. [เนื่องจากมีความพร้อมอยู่แล้ว]
แบบที่ 2
ข. [ให้กระทรวงอุตสาหกรรมเข้าร่วมถือหุ้นเพื่อดำเนินการ] ง. [บริษัทบริหารและพัฒนาเพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม จำกัด] ค. [เนื่องจากมีความพร้อมอยู่แล้ว] ก. [โดยให้ภาคเอกชนเป็นแกนนำในการจัดตั้งบริษัท]
จะเห็นว่า ข้อความทั้ง 2 แบบอ่านได้ราบรื่น ไม่สะดุดพอๆ กัน แต่ในความเป็นจริงนั้น การตั้งบริษัทนั้น ภาคเอกชนจะมีความพร้อมกว่าภาครัฐ ดังนั้น ข้อ ค. จึงควรขยายข้อ ก.
ดังนั้น ข้อที่ถูกในข้อนี้คือ ข้อ ก.

4. ข้อความใดอยู่ลำดับที่ 3
ก. เข้าในจานแม่เหล็กชนิดแข็ง
ข. ประเทศไทยได้ทำงานสำคัญเป็นประเทศแรกในโลก
ค. เพื่อนำเข้าคอมพิวเตอร์ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2531
ง. ที่ได้นำข้อความในพระไตรปิฎกทั้ง 45 เล่ม

วิเคราะห์
ข้อนี้ โจทย์ให้ต้องการหาข้อความที่อยู่ในลำดับที่ 3 ดังนั้น เราอาจจะต้องเรียงประโยคในครบถ้วน จึงจะหาข้อที่ถูกต้องได้
ในตัวเลือกทั้ง 4 ตัวเลือกนั้น คำว่า “เข้าใน”, “เพื่อ”, “ที่” ไม่สามารถเป็นคำแรกของของประโยคได้ ดังนั้น ข้อความแรกจึงเป็น ข้อ ข. ประเทศไทยได้ทำงานสำคัญเป็นประเทศแรกในโลก
เรามาลองเรียงข้อความดู
แบบที่ 1
ข. ประเทศไทยได้ทำงานสำคัญเป็นประเทศแรกในโลก ก. เข้าในจานแม่เหล็กชนิดแข็ง
แบบที่ 2
ข. ประเทศไทยได้ทำงานสำคัญเป็นประเทศแรกในโลก ค. เพื่อนำเข้าคอมพิวเตอร์ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2531
แบบที่ 3
ข. ประเทศไทยได้ทำงานสำคัญเป็นประเทศแรกในโลก ง. ที่ได้นำข้อความในพระไตรปิฎกทั้ง 45 เล่ม
จะเห็นว่า ข้อความในแบบที่ 3 อ่านได้ราบรื่น ไม่สะดุดอย่างแบบที่ 1 กับ แบบที่ 2
เมื่ออ่านตัวเลือกทั้งหมดแล้ว ข้อความในลำดับที่ 3 ควรเป็นข้อ ก. ดังนั้น ข้อที่ถูกในข้อนี้ คือ ข้อ ก.
หมายเหตุ
ข้อความที่ถูกต้องของโจทย์เป็นดังนี้
ประเทศไทยได้ทำงานสำคัญเป็นประเทศแรกในโลก ที่ได้นำข้อความในพระไตรปิฎกทั้ง 45 เล่ม เข้าในจานแม่เหล็กชนิดแข็ง เพื่อนำเข้าคอมพิวเตอร์ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2531

5. ข้อความใดควรเป็นลำดับที่ 5
ก. ความรักชาติแสดงออกได้ง่าย
ข. ความรักชาติคือความรักในเพื่อนร่วมชาติ
ค. สำหรับเยาวชนนั้นการตั้งใจเล่าเรียนเพื่อนำความรู้ไปใช้ในภายหน้าก็เป็นความรักชาติส่วนหนึ่ง
ง. ความรักในแผ่นดินไทยซึ่งเป็นที่อยู่อาศัยแสนสุข
จ. แตกต่างกันตามวัยและความสามารถ

วิเคราะห์
ข้อนี้ โจทย์ให้ต้องการหาข้อความที่อยู่ในลำดับที่ 5 ดังนั้น เราต้องเรียงประโยคในครบถ้วน จึงจะหาข้อที่ถูกต้องได้
ในตัวเลือกทั้ง 5 ตัวเลือกนั้น คำว่า “แตกต่างกัน” ไม่สามารถเป็นคำแรกของของประโยคได้ ดังนั้น ข้อความแรกจึงอาจจะเป็นข้อ ก. ข้อ ข. ข้อ ค หรือ ข้อ ง. ก็ได้
ข้อนี้ เป็นข้อที่ยากพอสมควร  เราจึงต้องอ่านข้อความในตัวเลือกหมด แล้วพิจารณาว่า ข้อความควรจะเรียงในแบบใด
เมื่ออ่านข้อความทั้งหมดแล้ว พบว่าประเด็นสำคัญในเรื่องนี้คือ “ความรักชาติ” ซึ่งแยกย่อยได้ 3 ประการคือ
- ความรักเพื่อนร่วมชาติ
- ความรักในแผ่นดิน
- การตั้งใจเรียน เป็นความรักชาติของเยาวชน
ดังนั้น ข้อความก็ควรจะเรียงกันแบบนี้
ก. [ความรักชาติแสดงออกได้ง่าย] จ. [แตกต่างกันตามวัยและความสามารถ] ข. [ความรักชาติคือความรักในเพื่อนร่วมชาติ] ง. [ความรักในแผ่นดินไทยซึ่งเป็นที่อยู่อาศัยแสนสุข] ค. [สำหรับเยาวชนนั้นการตั้งใจเล่าเรียนเพื่อนำความรู้ไปใช้ในภายหน้าก็เป็นความรักชาติส่วนหนึ่ง]

ดังนั้น ข้อที่ถูกในข้อนี้ คือ ข้อ ค.


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น