ข้อสอบการเรียงประโยค แบบเรียงตัวเลข ชุดที่ 1

ขอให้ท่านทำข้อสอบก่อน โดยจดคำตอบไว้ แล้วไปดูเฉลยด้านล่าง

โจทย์ข้อที่ 1
1. การอบรมบ่มนิสัยนั้น 2. เพียงแค่วันละนาทีก็ดีถม 3. อาจเป็นเพราะอบรมหนึ่งนาที 4. ศิษย์จะดีมีชื่อหรือล่มจม
ก.  1 3 2 4
ข.  1 2 4 3
ค.  4 1 2 3
ง.  3 1 2 4
จ.  4 3 2 1

โจทย์ข้อที่ 2
1. เพื่อยังชีวิตให้อยู่รอด 2. คนเรามีปัญหาชีวิตเกิดขึ้นได้เสมอ 3. ต้องขบคิดแก้ไขต้องสู้อยู่เสมอ 4. บางครั้งก็เกิดขึ้นอย่างไม่รู้ตัว
ก.  1 2 4 3
ข.  1 3 4 2
ค.  4 2 3 1
ง.  2 4 3 1
จ.  2 1 3 4

โจทย์ข้อที่ 3
1. เพราะยังไม่อยากตาย 2. ความกลัวที่สุดของมนุษย์ คือ ความตาย 3. เมื่อพูดถึงความตาย ต่างก็เกิดทุกข์ใจ 4. ทั้งที่รู้ว่า ไม่มีใครหนีพ้น
ก.  1 2 3 4
ข.  4 3 2 1
ค.  1 3 4 2
ง.  2 3 4 1
จ.  3 1 4 2

โจทย์ข้อที่ 4
1. การไปมาในกรุงเทพฯ 2. สมัยนั้น 3. ถนนหนทางยังมีน้อย 4. รถก็มีแต่ของหลวง 5. ยังใช้เรือกันเป็นพื้น 6. ไปไหนจึงต้องอาศัยเรือ
ก.  1 3 2 4 5 6
ข.  5 4 3 2 1 6
ค.  2 3 1 5 4 6
ง.  1 5 2 3 4 6
จ.  2 4 3 1 5 6

โจทย์ข้อที่ 5
1. ทั้งที่ดินและเงินทุน 2. จึงได้เข้าหักล้างถางป่าโดยพลการ 3. เนื่องจากราษฎรเหล่านี้ขาด 4. ซึ่งเป็นการกระทาที่ผิดกฎหมาย 5. ราษฎรดังกล่าวนี้
ก.  3 1 5 2 4
ข.  1 3 4 2 5
ค.  2 4 3 1 5
ง.  5 1 2 3 4
จ.  1 5 4 3 2

เฉลย

โจทย์ข้อที่ 1
1. การอบรมบ่มนิสัยนั้น 2. เพียงแค่วันละนาทีก็ดีถม 3. อาจเป็นเพราะอบรมหนึ่งนาที 4. ศิษย์จะดีมีชื่อหรือล่มจม
ก.  1 3 2 4
ข.  1 2 4 3
ค.  4 1 2 3
ง.  3 1 2 4
จ.  4 3 2 1

วิเคราะห์
ข้อความนี้ น่าจะเป็นกาพย์ยานี 11  เมื่ออ่านโจทย์แล้ว ข้อความที่เป็นลำดับแรกได้ คือ  1. การอบรมบ่มนิสัยนั้น
ต่อไปให้อ่านตัวเลือก จะเห็นว่า ข้อ ค. ข้อ ง. และ ข้อ จ. ผิดแน่ๆ เหลือให้เลือกอีกเพียง 2 ข้อ คือ ข้อ ก. กับ ข้อ ข.

พิจารณาแบบด่วน ในกรณีที่เวลาเหลือน้อย
ขอให้พิจารณาผังของกาพย์ยานี 11 ด้านล่าง


ดังนั้น เมื่อวรรคแรกเป็น 1. [การอบรมบ่มนิสัยนั้น] วรรคต่อไปก็ควรเป็น 2. [เพียงแค่วันละนาทีก็ดีถม]
ดังนั้น ข้อ ข จึงควรเป็นคำตอบที่ถูกต้อง

พิจารณาแบบปกติ เพื่อต้องการความแน่นอน
ข้อ ก. กับ ข้อ ข. มีข้อความแรกเหมือนกันคือ 1. [การอบรมบ่มนิสัยนั้น] แต่เรียงในลำดับต่อมาแตกต่างกัน ดังนี้

แบบข้อ ก.  [1 3 2 4]
1. [การอบรมบ่มนิสัยนั้น]
3. [อาจเป็นเพราะอบรมหนึ่งนาที]
2. [เพียงแค่วันละนาทีก็ดีถม]
4. [ศิษย์จะดีมีชื่อหรือล่มจม]

แบบข้อ ข. [1 2 4 3]
1. [การอบรมบ่มนิสัยนั้น]
2. [เพียงแค่วันละนาทีก็ดีถม]
4. [ศิษย์จะดีมีชื่อหรือล่มจม]
3. [อาจเป็นเพราะอบรมหนึ่งนาที]

จะเห็นว่า ข้อ ข อ่านได้ราบรื่นไม่สะดุด ข้อ ข จึงเป็นคำตอบที่ถูกต้อง 

โจทย์ข้อที่ 2
1. เพื่อยังชีวิตให้อยู่รอด 2. คนเรามีปัญหาชีวิตเกิดขึ้นได้เสมอ 3. ต้องขบคิดแก้ไขต้องสู้อยู่เสมอ 4. บางครั้งก็เกิดขึ้นอย่างไม่รู้ตัว
ก. 1 2 4 3
ข. 1 3 4 2
ค. 4 2 3 1
ง. 2 4 3 1
จ. 2 1 3 4

วิเคราะห์
เมื่ออ่านโจทย์แล้ว ข้อความที่เป็นลำดับแรกไม่ได้ มี 3 ข้อความคือ
1. เพื่อยังชีวิตให้อยู่รอด
3. ต้องขบคิดแก้ไขต้องสู้อยู่เสมอ
4. บางครั้งก็เกิดขึ้นอย่างไม่รู้ตัว

ข้อความที่เป็นลำดับแรกได้ คือ  
2. คนเรามีปัญหาชีวิตเกิดขึ้นได้เสมอ

ต่อไปให้อ่านตัวเลือก จะเห็นว่า ข้อ ก. ข้อ ข. และ ข้อ ค. ผิดแน่ๆ เหลือให้เลือกอีกเพียง 2 ข้อ คือ ข้อ ง. กับ ข้อ จ.
ข้อ ง. กับ ข้อ จ. มีข้อความแรกเหมือนกันคือ 2. คนเรามีปัญหาชีวิตเกิดขึ้นได้เสมอ แต่เรียงในลำดับต่อมาแตกต่างกัน ดังนี้

แบบข้อ ง.  [2 4 3 1]
2. [คนเรามีปัญหาชีวิตเกิดขึ้นได้เสมอ] 4. [บางครั้งก็เกิดขึ้นอย่างไม่รู้ตัว] 3. [ต้องขบคิดแก้ไขต้องสู้อยู่เสมอ] 1. [เพื่อยังชีวิตให้อยู่รอด]

แบบข้อ จ. [2 1 3 4]
2. [คนเรามีปัญหาชีวิตเกิดขึ้นได้เสมอ] 1. [เพื่อยังชีวิตให้อยู่รอด] 3. [ต้องขบคิดแก้ไขต้องสู้อยู่เสมอ] 4. [บางครั้งก็เกิดขึ้นอย่างไม่รู้ตัว]

จะเห็นว่า ข้อ ง. อ่านได้ราบรื่นไม่สะดุด ข้อ ง. จึงเป็นคำตอบที่ถูกต้อง 

โจทย์ข้อที่ 3
1. เพราะยังไม่อยากตาย 2. ความกลัวที่สุดของมนุษย์ คือ ความตาย 3. เมื่อพูดถึงความตาย ต่างก็เกิดทุกข์ใจ 4. ทั้งที่รู้ว่า ไม่มีใครหนีพ้น
ก. 1 2 3 4
ข. 4 3 2 1
ค. 1 3 4 2
ง. 2 3 4 1
จ. 3 1 4 2

วิเคราะห์
เมื่ออ่านโจทย์แล้ว ข้อความที่เป็นลำดับแรกไม่ได้ มี 2 ข้อความคือ
1. เพราะยังไม่อยากตาย
4. ทั้งที่รู้ว่า ไม่มีใครหนีพ้น

ต่อไปให้อ่านตัวเลือก จะเห็นว่า ข้อ ก. ข้อ ข. และ ข้อ ค. ผิดแน่ๆ เหลือให้เลือกอีกเพียง 2 ข้อ คือ ข้อ ง. กับ ข้อ จ.

พิจารณาแบบด่วน ในกรณีที่เวลาเหลือน้อย
ตอนนี้ เราก็ต้องมีเลือกว่า ระหว่าง 2. ความกลัวที่สุดของมนุษย์ คือ ความตาย กับ  3. เมื่อพูดถึงความตาย ต่างก็เกิดทุกข์ใจ ข้อใดควรเป็นข้อความแรก
จะเห็นว่า ข้อ 2. ความกลัวที่สุดของมนุษย์ คือ ความตาย จะให้ความหมายที่ดีกว่า
ดังนั้น ข้อ ง จึงควรเป็นคำตอบที่ถูกต้อง

พิจารณาแบบปกติ เพื่อต้องการความแน่นอน
เราต้องลองเรียงลำดับของข้อความเพื่อพิจารณา

แบบข้อ ง.  [2 3 4 1]
2. [ความกลัวที่สุดของมนุษย์ คือ ความตาย] 3. [เมื่อพูดถึงความตาย ต่างก็เกิดทุกข์ใจ] 4. [ทั้งที่รู้ว่า ไม่มีใครหนีพ้น] 1. [เพราะยังไม่อยากตาย]

แบบข้อ จ. [3 1 4 2]
3. [เมื่อพูดถึงความตาย ต่างก็เกิดทุกข์ใจ] 1. [เพราะยังไม่อยากตาย] 4. [ทั้งที่รู้ว่า ไม่มีใครหนีพ้น] 2. [ความกลัวที่สุดของมนุษย์ คือ ความตาย]

จะเห็นได้ว่า ข้อความแบบข้อ ง. อ่านได้ราบรื่น ไม่สะดุด ข้อ ง. จึงเป็นคำตอบที่ถูกต้อง

โจทย์ข้อที่ 4
1. การไปมาในกรุงเทพฯ 2. สมัยนั้น 3. ถนนหนทางยังมีน้อย 4. รถก็มีแต่ของหลวง 5. ยังใช้เรือกันเป็นพื้น 6. ไปไหนจึงต้องอาศัยเรือ
ก. 1 3 2 4 5 6
ข. 5 4 3 2 1 6
ค. 2 3 1 5 4 6
ง. 1 5 2 3 4 6
จ. 2 4 3 1 5 6

วิเคราะห์
เมื่ออ่านโจทย์แล้ว ข้อความที่เป็นลำดับแรกไม่ได้ มี 1 ข้อความคือ
5. ยังใช้เรือกันเป็นพื้น
ต่อไปให้อ่านตัวเลือก จะเห็นว่า ข้อ ข.  ผิดแน่ๆ เหลือให้เลือกอีก 4 ข้อ

จะเห็นว่า ตัวเลขสุดท้ายของตัวเลือกเหมือนกันหมด คือ ข้อ 6 ไปไหนจึงต้องอาศัยเรือ เมื่อพิจารณาแล้ว ข้อ 5 กับ ข้อ 6 นั้นเนื้อหาควรจะติดกัน ข้อ ข. กับ ข้อ ง. จึงผิดแน่ๆ เหลือให้พิจารณาตัวเลือก 2 ข้อ คือ ข้อ ก. กับ ข้อ จ.

เราต้องลองเรียงลำดับของข้อความเพื่อพิจารณา
แบบข้อ ก. [1 3 2 4 5 6]
1. [การไปมาในกรุงเทพฯ] 3. [ถนนหนทางยังมีน้อย] 2. [สมัยนั้น] 4. [รถก็มีแต่ของหลวง] 5. [ยังใช้เรือกันเป็นพื้น] 6. [ไปไหนจึงต้องอาศัยเรือ]

แบบข้อ จ. [2 4 3 1 5 6]
2. [สมัยนั้น] 4. [รถก็มีแต่ของหลวง] 3. [ถนนหนทางยังมีน้อย] 1. [การไปมาในกรุงเทพฯ] 5. [ยังใช้เรือกันเป็นพื้น] 6. [ไปไหนจึงต้องอาศัยเรือ]
จะเห็นได้ว่า ข้อความแบบข้อ จ. อ่านได้ราบรื่น ไม่สะดุด ข้อ จ. จึงเป็นคำตอบที่ถูกต้อง

โจทย์ข้อที่ 5
1. ทั้งที่ดินและเงินทุน 2. จึงได้เข้าหักล้างถางป่าโดยพลการ 3. เนื่องจากราษฎรเหล่านี้ขาด 4. ซึ่งเป็นการกระทำที่ผิดกฎหมาย 5. ราษฎรดังกล่าวนี้
ก. 3 1 5 2 4
ข. 1 3 4 2 5
ค. 2 4 3 1 5
ง. 5 1 2 3 4
จ. 1 5 4 3 2

วิเคราะห์
เมื่ออ่านโจทย์แล้ว ข้อความที่เป็นลำดับแรกไม่ได้ มี 3 ข้อความคือ
1. ทั้งที่ดินและเงินทุน
2. จึงได้เข้าหักล้างถางป่าโดยพลการ
4. ซึ่งเป็นการกระทำที่ผิดกฎหมาย

ต่อไปให้อ่านตัวเลือก จะเห็นว่า ข้อ ข. ข้อ ค. และ ข้อ จ. ผิดแน่ๆ เหลือให้เลือกอีกเพียง 2 ข้อ คือ ข้อ ก. กับ ข้อ ง.
เฉพาะข้อ ข. กับ ข้อ ค. สิ่งที่ยืนยันว่าผิดแน่ๆ อีกประเด็นหนึ่งก็คือ ข้อความ 5. ราษฎรดังกล่าวนี้ อยู่ท้ายประโยคไม่ได้
เราต้องลองเรียงลำดับของข้อความเพื่อพิจารณา

แบบข้อ ก. [3 1 5 2 4]
3. [เนื่องจากราษฎรเหล่านี้ขาด] 1. [ทั้งที่ดินและเงินทุน] 5. [ราษฎรดังกล่าวนี้] 2. [จึงได้เข้าหักล้างถางป่าโดยพลการ] 4. [ซึ่งเป็นการกระทำที่ผิดกฎหมาย]

แบบข้อ ง. [5 1 2 3 4]
5. [ราษฎรดังกล่าวนี้] 1. [ทั้งที่ดินและเงินทุน] 2. [จึงได้เข้าหักล้างถางป่าโดยพลการ] 3. [เนื่องจากราษฎรเหล่านี้ขาด] 4. [ซึ่งเป็นการกระทำที่ผิดกฎหมาย]

จะเห็นได้ว่า ข้อความแบบข้อ ก. อ่านได้ราบรื่น ไม่สะดุด ข้อ ก. จึงเป็นคำตอบที่ถูกต้อง


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น