ข้อสอบการเรียงประโยคแบบเรียงตัวเลข ชุดที่ 5

ขอให้ท่านทำข้อสอบก่อน โดยจดคำตอบไว้ แล้วไปดูเฉลยด้านล่าง

โจทย์ข้อที่  1
1.  หรือกรานกฐิน เป็นต้น
2.  พระคู่สวด หมายถึง พระ 2 รูป
3.  ในการอุปสมบท
4.  ที่ทำหน้าที่สวดญัตติ
ก.  2,4,1,3
ข.  2,3,4,1
ค.  2,4,3,1
ง.  2,3,1,4
จ.  3,4,2,1

โจทย์ข้อที่  2
1.  ที่เรียกว่า นพฎมหาเศวตฉัตร
2.  มาแต่โบราณ
3.  เป็นเครื่องหมายของพระมหากษัตริย์ของไทย
4.  ฉัตรเก้าชั้น
ก.  4,3,2,1
ข.  4,3,1,2
ค.  4,1,2,3
ง.  4,1,3,2
จ.  3,4,1,4

โจทย์ข้อที่  3
1.  ออกดอกตลอดปี
2.  ดอกสีชมพูคล้ายรูปหัวใจ
3.  ลักษณะเป็นช่อยาว
4.  ชื่อพรรณไม้เลื้อยขนาดเล็ก
ก.  4,2,1,3
ข.  2,1,3,4
ค.  2,3,4,1
ง.  4,2,3,1
จ.  3,4,1,2

โจทย์ข้อที่  4
1.  ทางราชการให้ปี 2560
2.  ซึ่งขณะนี้ได้มีการประชุม
3.  เป็นปีแห่งการท่องเที่ยว
4.  และการแต่งตั้งกรรมการประสานงานระหว่างหน่วยราชการต่างๆ ไปแล้ว
ก.  1,3,2,4
ข.  1,3,4,2
ค.  2,3,4,1
ง.  1,2,3,4
จ.  1,4,3,2

โจทย์ข้อที่ 5
1.  แต่จะแจกพันธุ์ปลาแทน
2.  รัฐบาลตกลงใจแน่นอนแล้ว
3.  ขณะเดียวกันก็จะห้ามขายยาที่เป็นต้นเหตุให้ปลาเป็นโรค
4.  ไม่รับซื้อปลาเป็นโรค
ก.  4,3,1,
ข.  2,3,4,1
ค.  2,4,1,3
ง.  4,2,3,1
จ.  1,4,3,2

เฉลย

โจทย์ข้อที่  1
1.  หรือกรานกฐิน เป็นต้น
2.  พระคู่สวด หมายถึง พระ 2 รูป
3.  ในการอุปสมบท
4.  ที่ทำหน้าที่สวดญัตติ
ก.  2,4,1,3
ข.  2,3,4,1
ค.  2,4,3,1
ง.  2,3,1,4
จ.  3,4,2,1

วิเคราะห์

เมื่ออ่านโจทย์แล้ว ข้อความที่เป็นลำดับแรกไม่ได้ คือ “หรือ”, “ใน” และ “ที่”  ดังนั้น ข้อความแรกก็คือ
2.  พระคู่สวด หมายถึง พระ 2 รูป 
เมื่ออ่านตัวเลือกแล้ว จะเห็นว่า ข้อ จ. ผิดแน่ๆ

ต่อไป เรามาข้อความในลำดับที่ 2 กัน
แบบข้อ ก.  
2. [พระคู่สวด หมายถึง พระ 2 รูป  ] 1. [หรือกรานกฐิน เป็นต้น]
แบบข้อ ข.  
2. [พระคู่สวด หมายถึง พระ 2 รูป  ] 3. [ในการอุปสมบท]
แบบข้อ ค.  
2. [พระคู่สวด หมายถึง พระ 2 รูป  ] 4. [ที่ทำหน้าที่สวดญัตติ]
จะเห็นว่า แบบข้อ ค อ่านได้ราบรื่นไม่สะดุด  เมื่ออ่านตัวเลือกแล้ว จะเห็นว่า ข้อ ข. กับ ข้อ ง. ผิดแน่ๆ  เหลือให้เลือก 2 ข้อ คือ ข้อ ก. ข้อ ค.
โดยสรุป ข้อ ค. ถูกต้อง ข้อความของโจทย์ดังกล่าว ต้องเรียงแบบนี้
2. [พระคู่สวด หมายถึง พระ 2 รูป  ] 4. [ที่ทำหน้าที่สวดญัตติ] 3. [ในการอุปสมบท] 1. [หรือกรานกฐิน เป็นต้น

โจทย์ข้อที่  2
1.  ที่เรียกว่า นพฎมหาเศวตฉัตร
2.  มาแต่โบราณ
3.  เป็นเครื่องหมายของพระมหากษัตริย์ของไทย
4.  ฉัตรเก้าชั้น
ก.  4,3,2,1
ข.  4,3,1,2
ค.  4,1,2,3
ง.  4,1,3,2
จ.  3,4,1,4

วิเคราะห์
เมื่ออ่านโจทย์แล้ว ข้อความที่เป็นลำดับแรกไม่ได้ คือ “ที่”, “มา” และ “เป็น”  ดังนั้น ข้อความแรกก็คือ
4.  ฉัตรเก้าชั้น
เมื่ออ่านตัวเลือกแล้ว จะเห็นว่า ข้อ จ. ผิดแน่ๆ

ต่อไป เรามาข้อความในลำดับที่ 2 กัน
แบบข้อ ก.  
4. [ฉัตรเก้าชั้น] 1. [ที่เรียกว่า นพฎมหาเศวตฉัตร]
แบบข้อ ข.  
4. [ฉัตรเก้าชั้น] 2. [มาแต่โบราณ]
แบบข้อ ค.  
4. [ฉัตรเก้าชั้น] 3. [เป็นเครื่องหมายของพระมหากษัตริย์ของไทย]
จะเห็นว่า แบบข้อ ก อ่านได้ราบรื่นไม่สะดุด  เมื่ออ่านตัวเลือกแล้ว จะเห็นว่า ข้อ ก. กับ ข้อ ข. ผิดแน่ๆ  เหลือให้เลือก 2 ข้อ คือ ข้อ ค. ข้อ ง.
โดยสรุป ข้อ ง. ถูกต้อง ข้อความของโจทย์ดังกล่าว ต้องเรียงแบบนี้
4. [ฉัตรเก้าชั้น] 1. [ที่เรียกว่า นพฎมหาเศวตฉัตร] 3. [เป็นเครื่องหมายของพระมหากษัตริย์ของไทย] 2. [มาแต่โบราณ]

โจทย์ข้อที่  3
1.  ออกดอกตลอดปี
2.  ดอกสีชมพูคล้ายรูปหัวใจ
3.  ลักษณะเป็นช่อยาว
4.  ชื่อพรรณไม้เลื้อยขนาดเล็ก
ก.  4,2,1,3
ข.  2,1,3,4
ค.  2,3,4,1
ง.  4,2,3,1
จ.  3,4,1,2

วิเคราะห์

เมื่ออ่านโจทย์แล้ว ข้อความที่เป็นลำดับแรกไม่ได้ เพราะความหมายไม่สามารถเป็นลำดับแรกได้ คือ ข้อ 1, ข้อ 2 และ ข้อ 3. ดังนั้น ข้อความแรกก็คือ
4.  ชื่อพรรณไม้เลื้อยขนาดเล็ก
เมื่ออ่านตัวเลือกแล้ว จะเห็นว่า ข้อ ข, ข้อ ค. และข้อ ง. ผิดแน่ๆ
สำหรับข้อความลำดับที่ 2  ข้อ ก. กับ ข้อ ง. เรียงเหมือนกัน ดังนั้น ข้อความก็จะเรียงแบบนี้
4. [ชื่อพรรณไม้เลื้อยขนาดเล็ก] 2. [ดอกสีชมพูคล้ายรูปหัวใจ]
โดยสรุป ข้อ ง. ถูกต้อง ข้อความของโจทย์ดังกล่าว ต้องเรียงแบบนี้
4. [ชื่อพรรณไม้เลื้อยขนาดเล็ก] 2. [ดอกสีชมพูคล้ายรูปหัวใจ] 3. [ลักษณะเป็นช่อยาว] 1. [ออกดอกตลอดปี]

โจทย์ข้อที่  4
1.  ทางราชการให้ปี 2560
2.  ซึ่งขณะนี้ได้มีการประชุม
3.  เป็นปีแห่งการท่องเที่ยว
4.  และการแต่งตั้งกรรมการประสานงานระหว่างหน่วยราชการต่างๆ ไปแล้ว
ก.  1,3,2,4
ข.  1,3,4,2
ค.  2,3,4,1
ง.  1,2,3,4
จ.  1,4,3,2

วิเคราะห์

เมื่ออ่านโจทย์แล้ว ข้อความที่เป็นลำดับแรกไม่ได้ คือ “ทาง”, “ซึ่ง” และ “เป็น”  ดังนั้น ข้อความแรกก็คือ
1.  ทางราชการให้ปี 2560
เมื่ออ่านตัวเลือกแล้ว จะเห็นว่า ข้อ ค. ผิดแน่ๆ

ต่อไป เรามาข้อความในลำดับที่ 2 กัน
แบบข้อ ก.  
1. [ทางราชการให้ปี 2560] 2. [ซึ่งขณะนี้ได้มีการประชุม]
แบบข้อ ข.  
1. [ทางราชการให้ปี 2560] 3. [เป็นปีแห่งการท่องเที่ยว]
แบบข้อ ค.  
1. [ทางราชการให้ปี 2560] 4. [และการแต่งตั้งกรรมการประสานงานระหว่างหน่วยราชการต่างๆ ไปแล้ว]
จะเห็นว่า แบบข้อ ข. อ่านได้ราบรื่นไม่สะดุด  เมื่ออ่านตัวเลือกแล้ว จะเห็นว่า ข้อ ง. กับ ข้อ จ. ผิดแน่ๆ  เหลือให้เลือก 2 ข้อ คือ ข้อ ก. ข้อ ข.
โดยสรุป ข้อ ก. ถูกต้อง ข้อความของโจทย์ดังกล่าว ต้องเรียงแบบนี้
1. [ทางราชการให้ปี 2560] 3. [เป็นปีแห่งการท่องเที่ยว] 2. [ซึ่งขณะนี้ได้มีการประชุม] 4. [และการแต่งตั้งกรรมการประสานงานระหว่างหน่วยราชการต่างๆ ไปแล้ว]

โจทย์ข้อที่ 5
1.  แต่จะแจกพันธุ์ปลาแทน
2.  รัฐบาลตกลงใจแน่นอนแล้ว
3.  ขณะเดียวกันก็จะห้ามขายยาที่เป็นต้นเหตุให้ปลาเป็นโรค
4.  ไม่รับซื้อปลาเป็นโรค
ก.  4,3,1,
ข.  2,3,4,1
ค.  2,4,1,3
ง.  4,2,3,1
จ.  1,4,3,2

วิเคราะห์

เมื่ออ่านโจทย์แล้ว ข้อความที่เป็นลำดับแรกไม่ได้ คือ “แต่”, กับ “ไม่”  ระหว่างข้อ 2. กับ 3. โดยความหมายแล้ว ข้อ 3. เป็นข้อความลำดับแรกไม่ได้
ดังนั้น ข้อความแรกก็คือ
2.  รัฐบาลตกลงใจแน่นอนแล้ว
เมื่ออ่านตัวเลือกแล้ว จะเห็นว่า ข้อ ก. ข้อ ง. และ ข้อ จ. ผิดแน่ๆ  

ต่อไป เรามาข้อความในลำดับที่ 2 กัน
แบบข้อ ก.  
2. [รัฐบาลตกลงใจแน่นอนแล้ว] 1. [แต่จะแจกพันธุ์ปลาแทน]
แบบข้อ ข.  
2. [รัฐบาลตกลงใจแน่นอนแล้ว] 3. [ขณะเดียวกันก็จะห้ามขายยาที่เป็นต้นเหตุให้ปลาเป็นโรค]
แบบข้อ ค.  
2. [รัฐบาลตกลงใจแน่นอนแล้ว] 4. [ไม่รับซื้อปลาเป็นโรค]
จะเห็นว่า แบบข้อ ค. อ่านได้ราบรื่นไม่สะดุด

ดังนั้น คำตอบที่ถูกต้องคือ ข้อ ค. ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น