ข้อสอบการเรียงประโยค ชุดที่ 3

ขอให้ท่านทำข้อสอบก่อน โดยจดคำตอบไว้ แล้วไปดูเฉลยด้านล่าง

1. ข้อความใดอยู่ลำดับที่ 3
ก. กำหนดไว้เป็นส่วนหนึ่งอย่างชัดเจน
ข. มีสอนอยู่ทั่วไปไม่เฉพาะพระพุทธศาสนา
ค. การสอนให้ละเว้นความชั่วและทำความดี
ง. แต่การสอนให้ชำระจิตใจให้สะอาดทางพระพุทธศาสนา

2. ข้อความใดอยู่ลำดับที่ 2
ก. นอกจากการใช้คำพากย์และคำเจรจาดำเนินเรื่องแล้ว
ข. การแสดงโขนของกรมศิลปกรแต่โบราณ
ค. สำหรับใช้บรรเลงประกอบอิริยาบถและความรู้สึก
ง. ต้องประกอบด้วยวงดนตรีชนิดหนึ่งเรียกว่า วงปี่พากย์

3. ข้อความใดอยู่ลำดับที่ 3
ก. เพื่อเป็นที่เสด็จประภาส
ข. วังพญาไทสร้างขึ้นในสมัยรัชการที่ 5
ค. ตลอดจนประกอบราชพิธีจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ
ง. และใช้ที่ในบริเวณวังเป็นที่เพาะปลูกธัญพืชต่าง ๆ

4. ข้อความใดอยู่ลำดับที่ 2
ก. การปลูกฝังให้คนไทยมีความรักชาติ
ข. การที่สร้างให้ประเทศมีความเจริญก้าวหน้า มีความมั่นคงทางเศรษฐกิจ
ค. ภูมิใจในชาติ และอุทิศตนทำงานเพื่อชาติ
ง. โดยอุดมการณ์ทั้งสามประการ ควรปลูกฝังตั้งแต่เด็ก ๆ และในสถานศึกษา

5. ข้อความใดอยู่ลำดับที่ 4
ก. โดยการเปลี่ยนแปลงความเห็นซึ่งกันและกัน
ข. วิธีฝึกอบรมพยายามที่จะสร้างบรรยากาศ แห่งความสมานฉันท์
ค. ลักษณะเด่นอีกประการหนึ่งของการฝึกอบรมคือ
ง. ระหว่างผู้รับการฝึกอบรมกับผู้อภิปราย

เฉลย

1. ข้อความใดอยู่ลำดับที่ 3
ก.  กำหนดไว้เป็นส่วนหนึ่งอย่างชัดเจน
ข.  มีสอนอยู่ทั่วไปไม่เฉพาะพระพุทธศาสนา
ค.  การสอนให้ละเว้นความชั่วและทำความดี
ง.  แต่การสอนให้ชำระจิตใจให้สะอาดทางพระพุทธศาสนา

วิเคราะห์
ข้อนี้ โจทย์ให้ต้องการหาข้อความที่อยู่ในลำดับที่ 3 ดังนั้น เราอาจจะต้องเรียงประโยคในครบถ้วน จึงจะหาข้อที่ถูกต้องได้
ในตัวเลือกทั้ง 4 ตัวเลือกนั้น คำว่า “แต่”ไม่สามารถเป็นคำแรกของของประโยคได้ ดังนั้น ข้อความแรกจึงอาจจะเป็น ข้อ ก. ข้อ ข. หรือ ข้อ ค.

เมื่ออ่านแล้วจะให้ว่า ข้อ ก. กับ ข้อ ข. เป็นข้อความแรกไม่ได้
ข้อ ก. เนื้อความไม่ชัดเจน และควรมีข้อความมาก่อนหน้านี้
ข้อ ข. ก็เช่นเดียวกัน

ดังนั้น ข้อความแรกคือ ข้อ ค. การสอนให้ละเว้นความชั่วและทำความดี เรามาลองเรียงข้อความดู

แบบที่ 1
. [การสอนให้ละเว้นความชั่วและทำความดี] ก. [กำหนดไว้เป็นส่วนหนึ่งอย่างชัดเจน]

แบบที่ 2
. [การสอนให้ละเว้นความชั่วและทำความดี] ข. [มีสอนอยู่ทั่วไปไม่เฉพาะพระพุทธศาสนา]

แบบที่ 3
. [การสอนให้ละเว้นความชั่วและทำความดี] ง. [แต่การสอนให้ชำระจิตใจให้สะอาดทางพระพุทธศาสนา]

จะเห็นข้อความในแบบที่ 2 อ่านแล้วราบรื่น ไม่สะดุดอย่างแบบที่ 1 กับแบบที่ 3 เรามาเรียงข้อความกันต่อ

แบบที่ 1
. [การสอนให้ละเว้นความชั่วและทำความดี] ข. [มีสอนอยู่ทั่วไปไม่เฉพาะพระพุทธศาสนา] ก. [กำหนดไว้เป็นส่วนหนึ่งอย่างชัดเจน]
แบบที่ 2
. [การสอนให้ละเว้นความชั่วและทำความดี] ข. [มีสอนอยู่ทั่วไปไม่เฉพาะพระพุทธศาสนา] ง. [แต่การสอนให้ชำระจิตใจให้สะอาดทางพระพุทธศาสนา]

จะเห็นว่า จะเห็นข้อความในแบบที่ 2 อ่านแล้วราบรื่น ไม่สะดุดอย่างแบบที่ 1 ดังนั้น ข้อที่ถูกในข้อนี้คือ ข้อ ง.

2. ข้อความใดอยู่ลำดับที่ 2
ก. นอกจากการใช้คำพากย์และคำเจรจาดำเนินเรื่องแล้ว
ข. การแสดงโขนของกรมศิลปกรแต่โบราณ
ค. สำหรับใช้บรรเลงประกอบอิริยาบถและความรู้สึก
ง. ต้องประกอบด้วยวงดนตรีชนิดหนึ่งเรียกว่า วงปี่พากย์

วิเคราะห์
ข้อนี้ โจทย์ให้ต้องการหาข้อความที่อยู่ในลำดับที่ 2 ดังนั้น เราอาจจะไม่จำเป็นต้องเรียงประโยคในครบก็ได้  เพราะ ถ้าหาข้อความแรกได้แล้ว ก็น่าจะหาข้อความที่สองได้เอง
ทั้ง 4 ตัวเลือกนั้น คำว่า “ต้อง”ไม่สามารถเป็นคำแรกของของประโยคได้ ดังนั้น ข้อความแรกจึงอาจจะเป็น ข้อ ก. ข้อ ข. หรือ ข้อ ค.

เมื่ออ่านแล้วจะให้ว่า ข้อ ก. กับ ข้อ ข. เป็นข้อความแรกไม่ได้
ข้อ ก. เนื้อความไม่ชัดเจน และควรมีข้อความมาก่อนหน้านี้
ข้อ ข. ก็เช่นเดียวกัน

ดังนั้น ข้อความแรกคือ ข. การแสดงโขนของกรมศิลปกรแต่โบราณ เรามาลองเรียงข้อความดู

แบบที่ 1
ข. [การแสดงโขนของกรมศิลปกรแต่โบราณ] ก. [นอกจากการใช้คำพากย์และคำเจรจาดำเนินเรื่องแล้ว]

แบบที่ 2
ข. [การแสดงโขนของกรมศิลปกรแต่โบราณ] ค. [สำหรับใช้บรรเลงประกอบอิริยาบถและความรู้สึก]

แบบที่ 3
ข. [การแสดงโขนของกรมศิลปกรแต่โบราณ] ง. [ต้องประกอบด้วยวงดนตรีชนิดหนึ่งเรียกว่า วงปี่พากย์]

จะเห็นว่า ข้อความในแบบที่ 1 กับ แบบที่ 3 มีโอกาสเป็นไปได้ และข้อ ค. น่าจะเป็นข้อความสุดท้าย เราต้องมาเรียงข้อความกันต่ออีกครั้งหนึ่ง

แบบที่ 1
ข. [การแสดงโขนของกรมศิลปกรแต่โบราณ] ก. [นอกจากการใช้คำพากย์และคำเจรจาดำเนินเรื่องแล้ว] ง. [ต้องประกอบด้วยวงดนตรีชนิดหนึ่งเรียกว่า วงปี่พากย์] ค. [สำหรับใช้บรรเลงประกอบอิริยาบถและความรู้สึก]

แบบที่ 3
ข. [การแสดงโขนของกรมศิลปกรแต่โบราณ] ง. [ต้องประกอบด้วยวงดนตรีชนิดหนึ่งเรียกว่า วงปี่พากย์] ก. [นอกจากการใช้คำพากย์และคำเจรจาดำเนินเรื่องแล้ว] ค. [สำหรับใช้บรรเลงประกอบอิริยาบถและความรู้สึก]

จะเห็นว่าข้อความในแบบที่ 1 อ่านแล้วราบรื่น ไม่สะดุดอย่างแบบที่ 3 ดังนั้น ข้อที่ถูกต้องในข้อนี้คือ ข้อ ก

3. ข้อความใดอยู่ลำดับที่ 3
ก.  เพื่อเป็นที่เสด็จประภาส
ข.  วังพญาไทสร้างขึ้นในสมัยรัชการที่ 5
ค.  ตลอดจนประกอบราชพิธีจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ
ง.  และใช้ที่ในบริเวณวังเป็นที่เพาะปลูกธัญพืชต่างๆ

วิเคราะห์
ข้อนี้ โจทย์ให้ต้องการหาข้อความที่อยู่ในลำดับที่ 3 ดังนั้น ต้องเรียงประโยคให้ครบถ้วนเสียก่อน จึงจะรู้ว่าข้อใดถูก
ในตัวเลือกทั้ง 4 ตัวเลือกนั้น คำว่า “เพื่อ”, “ตลอดจน”, “และ” ไม่สามารถเป็นคำแรกของของประโยคได้ ดังนั้น ข้อความแรกจะต้องเป็นข้อ ข.
เรามาลองเรียงข้อความดู

แบบที่ 1
ข. [วังพญาไทสร้างขึ้นในสมัยรัชการที่ 5] ก. [เพื่อเป็นที่เสด็จประภาส]

แบบที่ 2
ข. [วังพญาไทสร้างขึ้นในสมัยรัชการที่ 5] ค. [ตลอดจนประกอบราชพิธีจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ]

แบบที่ 3
ข. [วังพญาไทสร้างขึ้นในสมัยรัชการที่ 5] ง. [และใช้ที่ในบริเวณวังเป็นที่เพาะปลูกธัญพืชต่างๆ]

จะเห็นว่า ข้อความในแบบที่ 1 อ่านแล้วราบรื่น ไม่สดุดอย่างแบบที่ 2 กับ แบบที่ 3 ดังนั้น ข้อ ก. เป็นข้อความในลำดับที่ 2 สำหรับข้อ ค. น่าจะเป็นข้อความสุดท้าย
ดังนั้น คำตอบที่ถูกต้องในข้อนี้ คือ ข้อความที่เป็นลำดับที่ 3 ต้องเป็น ข้อ ง.

4. ข้อความใดอยู่ลำดับที่ 2
ก.  การปลูกฝังให้คนไทยมีความรักชาติ
ข.  การที่สร้างให้ประเทศมีความเจริญก้าวหน้า มีความมั่นคงทางเศรษฐกิจ
ค.  ภูมิใจในชาติ และอุทิศตนทำงานเพื่อชาติ
ง.  โดยอุดมการณ์ทั้งสามประการ ควรปลูกฝังตั้งแต่เด็กๆ และในสถานศึกษา

วิเคราะห์
ข้อนี้ โจทย์ให้ต้องการหาข้อความที่อยู่ในลำดับที่ 2 ดังนั้น เราอาจจะไม่จำเป็นต้องเรียงประโยคในครบก็ได้  เพราะ ถ้าหาข้อความแรกได้แล้ว ก็น่าจะหาข้อความที่สองได้เอง
ในตัวเลือกทั้ง 4 ตัวเลือกนั้น คำว่า “โดย” ไม่สามารถเป็นคำแรกของของประโยคได้
ดังนั้น ข้อความแรกจึงอาจจะเป็น ข้อ ก. ข้อ ข. หรือ ข้อ ค.

เมื่ออ่านแล้วจะให้ว่า ข้อ ค. เป็นข้อความแรกไม่ได้ เพราะ เนื้อความไม่ชัดเจน และควรมีข้อความมาก่อนหน้านี้
เมื่ออ่านข้อ ง. แล้ว ข้อความอ้างถึง “อุดมการณ์ทั้งสามประการ” และข้อ ง. น่าจะเป็นข้อความสุดท้าย  ดังนั้น ข้อความทั้งหมดควรจะเป็นดังนี้

ข. [การที่สร้างให้ประเทศมีความเจริญก้าวหน้า มีความมั่นคงทางเศรษฐกิจ] ก. [การปลูกฝังให้คนไทยมีความรักชาติ] ค. [ภูมิใจในชาติ และอุทิศตนทำงานเพื่อชาติ] ง. [โดยอุดมการณ์ทั้งสามประการ ควรปลูกฝังตั้งแต่เด็กๆ และในสถานศึกษา]

ดังนั้น ในข้อนี้ คำตอบที่ถูกต้องคือ ข้อ ก.

5. ข้อความใดอยู่ลำดับที่ 4
ก.  โดยการเปลี่ยนแปลงความเห็นซึ่งกันและกัน
ข.  วิธีฝึกอบรมพยายามที่จะสร้างบรรยากาศ แห่งความสมานฉันท์
ค.  ลักษณะเด่นอีกประการหนึ่งของการฝึกอบรมคือ
ง.  ระหว่างผู้รับการฝึกอบรมกับผู้อภิปราย

วิเคราะห์
ข้อนี้ โจทย์ให้ต้องการหาข้อความที่อยู่ในลำดับที่ 4 ดังนั้น ต้องเรียงประโยคให้ครบถ้วนเสียก่อน จึงจะรู้ว่าข้อใดถูก
ในตัวเลือกทั้ง 4 ตัวเลือกนั้น คำว่า “โดย”, “ระหว่าง” ไม่สามารถเป็นคำแรกของของประโยคได้ ดังนั้น ข้อความแรกจะต้องเป็นข้อ ข หรือ ข้อ ค.

เรามาลองเรียงข้อความดู

แบบที่ 1
ข. [วิธีฝึกอบรมพยายามที่จะสร้างบรรยากาศ แห่งความสมานฉันท์] ค. [ลักษณะเด่นอีกประการหนึ่งของการฝึกอบรมคือ]

แบบที่ 2
ค. [ลักษณะเด่นอีกประการหนึ่งของการฝึกอบรมคือ] ข. [วิธีฝึกอบรมพยายามที่จะสร้างบรรยากาศ แห่งความสมานฉันท์]

จะเห็นว่า ข้อความในแบบที่ 2 อ่านได้ราบรื่น ไม่สะดุด  เมื่ออ่านข้อความต่อจะเห็นว่า ข้อ. ง เป็นข้อที่ถูกต้อง


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น