ข้อสอบการเรียงประโยค แบบเรียงตัวเลข ชุดที่ 6

ขอให้ท่านทำข้อสอบก่อน โดยจดคำตอบไว้ แล้วไปดูเฉลยด้านล่าง

โจทย์ข้อที่  1
1.  ถ้ารู้จักใช้ด้วยความระมัดระวัง
2.  ในการนำพลังงานไฟฟ้ามาใช้
3.  ไฟฟ้าเป็นพลังงานไฟฟ้า
4.  ไฟฟ้าก็จะเป็นผู้รับใช้ที่ดี และทรงพลัง
ก.  3,2,1,4
ข.  2,3,1,4
ค.  4,1,3,2
ง.  1,2,3,4
จ.  1,2,3,4

โจทย์ข้อที่  2
1.  เด็กไทยพร้อมที่จะรับวัฒนธรรม
2.  และแสดงออกได้อย่างดียิ่งในทุกทาง
3.  ส่วนใหญ่ยังอยากเห็นเข้าใจอยากปฏิบัติ
4.  ถ้าหากว่าแนะนำให้ถูกทาง หาโอกาสให้เขาได้เข้าถึงวัฒนธรรมเหล่านั้นแล้ว
5.  เด็กไทยทุกวันนี้ไม่ได้สลัดละทิ้งวัฒนธรรมแต่อย่างใด
ก.  1,2,3,4,5
ข.  5,3,4,1,2
ค.  4,1,2,3,5
ง.  5,2,3,4,1
จ.  1,2,3,5,4

โจทย์ข้อที่  3
1.  แห่งความเปลี่ยนแปลงที่
2.  ราวกับกระดานหกไปวันหนึ่งๆ
3.  ชีวิตคือละคร ละครก็คือชีวิต
4.  เป็นชีวิตแห่งอนิจจัง
5.  โลดเต้นกระดอนขึ้นลง
ก.  1,2,3,5,4
ข.  3,5,4,1,2
ค.  4,1,2,3,5
ง.  3,1,5,2,4
จ.  4,1,3,2,5

โจทย์ข้อที่  4
1.  เป็นเรื่องที่น่าละอาย
2.  สอดรู้วุ่นในกิจ
3.  ภาระแท้ๆ ของตนเอง
4.  การทำตนเป็นคน
5.  ของผู้อื่นและละเลยต่อ
ก.  1,4,5,3,2
ข.  4,2,5,3,1
ค.  4,5,3,2,1
ง.  3,2,1,5,4
จ.  2,3,5,1,4

โจทย์ข้อที่  5
1.  นั่นไงละ คุณสมศรี
2.  ท่าทางจะคอยใครคนหนึ่งอยู่
3.  กำลังยืนอยู่ใต้ต้นมะขาม
4.  ที่ฉันเคยเล่าให้ฟัง
ก. 1,3,2,4
ข.  1,3,4,2
ค.  1,4,3,2
ง.  1,4,2,3
จ.  1,2,3,4


เฉลย

โจทย์ข้อที่  1
1.  ถ้ารู้จักใช้ด้วยความระมัดระวัง
2.  ในการนำพลังงานไฟฟ้ามาใช้
3.  ไฟฟ้าเป็นพลังงานไฟฟ้า
4.  ไฟฟ้าก็จะเป็นผู้รับใช้ที่ดี และทรงพลัง
ก.  3,2,1,4
ข.  2,3,1,4
ค.  4,1,3,2
ง.  1,2,3,4
จ.  1,2,3,4

วิเคราะห์

เมื่ออ่านโจทย์แล้ว ข้อความที่เป็นลำดับแรกไม่ได้ คือ “ถ้า” กับ “ใน”  ข้อความที่สามารถเป็นลำดับแรกได้คือ ข้อ 3 กับ ข้อ 4
3.  ไฟฟ้าเป็นพลังงานไฟฟ้า
4.  ไฟฟ้าก็จะเป็นผู้รับใช้ที่ดี และทรงพลัง
เมื่อพิจารณาในด้านความหมายแล้ว ข้อ 4 จะต้องมีข้อความมาก่อนหน้านั้น ดังนั้น ข้อความแรกก็คือ ข้อ 3
ดังนั้น ข้อ ก จึงเป็นคำตอบที่ถูกต้อง

โจทย์ข้อที่  2
1.  เด็กไทยพร้อมที่จะรับวัฒนธรรม
2.  และแสดงออกได้อย่างดียิ่งในทุกทาง
3.  ส่วนใหญ่ยังอยากเห็นเข้าใจอยากปฏิบัติ
4.  ถ้าหากว่าแนะนำให้ถูกทาง หาโอกาสให้เขาได้เข้าถึงวัฒนธรรมเหล่านั้นแล้ว
5.  เด็กไทยทุกวันนี้ไม่ได้สลัดละทิ้งวัฒนธรรมแต่อย่างใด
ก.  1,2,3,4,5
ข.  5,3,4,1,2
ค.  4,1,2,3,5
ง.  5,2,3,4,1
จ.  1,2,3,5,4

วิเคราะห์

เมื่ออ่านโจทย์แล้ว ข้อความที่เป็นลำดับแรกไม่ได้ คือ “และ”, “ส่วน” และ “ถ้า”  ข้อความที่สามารถเป็นลำดับแรกได้คือ ข้อ 1 กับ ข้อ 5
1.  เด็กไทยพร้อมที่จะรับวัฒนธรรม
5.  เด็กไทยทุกวันนี้ไม่ได้สลัดละทิ้งวัฒนธรรมแต่อย่างใด
จากความหมายของทั้ง 2 ข้อความดังกล่าว  ข้อ 5. ไม่น่าจะเป็นข้อความแรก เพราะ เนื้อหาเน้นไปในทางสรุป
ดังนั้น ข้อความแรกก็คือ
1.  เด็กไทยพร้อมที่จะรับวัฒนธรรม
เมื่อพิจารณาตัวเลือกของ ข้อ ก. กับ ข้อ จ. เรียงลำดับ 1-2-3 เหมือนกัน ดังนั้น ข้อความก็ต้องเรียงแบบนี้
1.  [เด็กไทยพร้อมที่จะรับวัฒนธรรม]  2.  [และแสดงออกได้อย่างดียิ่งในทุกทาง]  3.  [ส่วนใหญ่ยังอยากเห็นเข้าใจอยากปฏิบัติ]
โดยสรุป ข้อ ก. ถูกต้อง ข้อความของโจทย์ดังกล่าว ต้องเรียงแบบนี้
1.  [เด็กไทยพร้อมที่จะรับวัฒนธรรม]  2.  [และแสดงออกได้อย่างดียิ่งในทุกทาง]  3.  [ส่วนใหญ่ยังอยากเห็นเข้าใจอยากปฏิบัติ] 4.  [ถ้าหากว่าแนะนำให้ถูกทาง หาโอกาสให้เขาได้เข้าถึงวัฒนธรรมเหล่านั้นแล้ว]  5.  [เด็กไทยทุกวันนี้ไม่ได้สลัดละทิ้งวัฒนธรรมแต่อย่างใด]

โจทย์ข้อที่  3
1.  แห่งความเปลี่ยนแปลงที่
2.  ราวกับกระดานหกไปวันหนึ่งๆ
3.  ชีวิตคือละคร ละครก็คือชีวิต
4.  เป็นชีวิตแห่งอนิจจัง
5.  โลดเต้นกระดอนขึ้นลง
ก.  1,2,3,5,4
ข.  3,5,4,1,2
ค.  4,1,2,3,5
ง.  3,1,5,2,4
จ.  4,1,3,2,5

วิเคราะห์

เมื่ออ่านโจทย์แล้ว ข้อความที่เป็นลำดับแรกไม่ได้ คือ “แห่ง”, “ราว”, “เป็น”และ “โลดเต้น”  ข้อความที่สามารถเป็นลำดับแรกได้คือ ข้อ 3
3.  ชีวิตคือละคร ละครก็คือชีวิต

ต่อไปเรามาหาข้อความในลำดับที่ 2 กัน  เราไม่ต้องเรียงทั้งหมดก็ได้ เรียงเฉพาะข้อ ข. กับ ข้อ ง. ก็พอ
ข้อ ข.
3.  [ชีวิตคือละคร ละครก็คือชีวิต] 5.  [โลดเต้นกระดอนขึ้นลง] 4.  [เป็นชีวิตแห่งอนิจจัง] 1.  [แห่งความเปลี่ยนแปลงที่] 2.  [ราวกับกระดานหกไปวันหนึ่งๆ]
ข้อ ง.
3.  [ชีวิตคือละคร ละครก็คือชีวิต] 1.  [แห่งความเปลี่ยนแปลงที่] 5.  [โลดเต้นกระดอนขึ้นลง] 2.  [ราวกับกระดานหกไปวันหนึ่งๆ] 4.  [เป็นชีวิตแห่งอนิจจัง]
โดยสรุป ข้อ ง. ถูกต้อง 

โจทย์ข้อที่  4
1.  เป็นเรื่องที่น่าละอาย
2.  สอดรู้วุ่นในกิจ
3.  ภาระแท้ๆ ของตนเอง
4.  การทำตนเป็นคน
5.  ของผู้อื่นและละเลยต่อ
ก.  1,4,5,3,2
ข.  4,2,5,3,1
ค.  4,5,3,2,1
ง.  3,2,1,5,4
จ.  2,3,5,1,4

วิเคราะห์

เมื่ออ่านโจทย์แล้ว ข้อความที่เป็นลำดับแรกไม่ได้ คือ “เป็น”, “สอด”, และ “ของ”  ข้อความที่สามารถเป็นลำดับแรกได้คือ ข้อ 3 กับ ข้อ 4
3.  ภาระแท้ๆ ของตนเอง
4.  การทำตนเป็นคน
เมื่อพิจารณาดูจากความหมายแล้ว ข้อ 4. และจากการอ่านคำตอบข้ออื่นๆ ข้อความแรกคือ ข้อ 4. ดังนั้น ข้อ ข. กับ ข้อ ค. จึงมีโอกาสเป็นข้อที่ถูกต้อง
เรามาหาข้อความในลำดับที่ 2 กัน
ข้อ ข.
4.  [การทำตนเป็นคน] 2.  [สอดรู้วุ่นในกิจ]
ข้อ ค.
4.  [การทำตนเป็นคน] 5.  [ของผู้อื่นและละเลยต่อ]
จะเห็นว่า ข้อ ข. อ่านได้ราบรื่นไม่สะดุด ดังนั้น ข้อ ข. จึงเป็นคำตอบที่ถูกต้อง

โจทย์ข้อที่  5
1.  นั่นไงละ คุณสมศรี
2.  ท่าทางจะคอยใครคนหนึ่งอยู่
3.  กำลังยืนอยู่ใต้ต้นมะขาม
4.  ที่ฉันเคยเล่าให้ฟัง
ก.  1,3,2,4
ข.  1,3,4,2
ค.  1,4,3,2
ง.  1,4,2,3
จ.  1,2,3,4

วิเคราะห์
เมื่ออ่านตัวเลือกแล้ว จะพบว่า ข้อความแรกคือ ข้อ 1.  นั่นไงละ คุณสมศรี
เรามาหาข้อความในลำดับที่ 2 กัน
แบบที่ 1
1[นั่นไงละ คุณสมศรี]  2. [ท่าทางจะคอยใครคนหนึ่งอยู่]
แบบที่ 2
1[นั่นไงละ คุณสมศรี]  3. [กำลังยืนอยู่ใต้ต้นมะขาม]
แบบที่ 3
1[นั่นไงละ คุณสมศรี]  4. [ที่ฉันเคยเล่าให้ฟัง]
การเรียงลำดับข้างต้น ทุกข้อมีโอกาสเป็นไปได้ทั้งหมด แต่เมื่อพิจารณาตำแหน่งและหน้าที่ของตัวเลือกในข้อ 4 แล้ว  ข้อ 4. ต้องเป็นลำดับที่ 2 เพราะ เป็นประโยคที่ขยาย คุณสมศรี จะไปอยู่ตำแหน่งอื่นไม่ได้ ต้องอยู่ติดกับคุณสมศรี
ดังนั้น การเรียงในแบบที่ 3 ถูกต้อง
โดยสรุป ข้อ ค. ถูกต้อง  โจทย์ในข้อนี้ ต้องเรียงดังนี้

1[นั่นไงละ คุณสมศรี]  4. [ที่ฉันเคยเล่าให้ฟัง]  3. [กำลังยืนอยู่ใต้ต้นมะขาม]  2. [ท่าทางจะคอยใครคนหนึ่งอยู่]ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น