ข้อสอบการเรียงประโยค ชุดที่ 4

ขอให้ท่านทำข้อสอบก่อน โดยจดคำตอบไว้ แล้วไปดูเฉลยด้านล่าง

1. ข้อความใดอยู่ลำดับที่ 1
ก. พุทธ แปลว่า ความชอกซ้ำ
ข. ชื่อนี้ มีความเหมาะสมกับเนื้อเรื่องเป็นอย่างยิ่ง
ค. รวมกันแล้ว มีความหมายว่า ความซอกช้ำอันเกิดจากความรัก
ง. คำว่า มัทนะพาธา มาจากคำว่า มทน ซึ่งแปลว่า ความรัก

2. ข้อความใดอยู่ลำดับที่ 3
ก. เป็นตัวหมุนและขับเคลื่อนเครื่องยนต์
ข. ก็ต้องพลอยได้รับความกระทบกระเทือนไปด้วย
ค. รถยนต์ซึ่งจำเป็นต้องอาศัยน้ำมัน
ง. เมื่อมาถึงยุคของน้ำมันมีราคาแพง

3. ข้อความใดอยู่ลำดับที่ 4
ก. ช่วยให้เกิดประสิทธิภาพ
ข. การจัดทำทะเบียนสัตว์น้ำ
ค. ในการอนุรักษ์และพัฒนาสายพันธุ์
ง. และเป็นประโยชน์ต่อการวางแผน

4. ข้อความใดอยู่ลำดับที่ 3
ก. ทอดกฐินเป็นกาลทาน  เป็นทานที่ทำได้ยาก
ข. จึงต้องขวานขวายด้วยเจตนาอันแรงกล้า
ค. ดังนั้นชาวพุทธที่ปรารถนาถวายกฐิน
ง. เพราะเวลาจำกัดเพียงเดือนเดียวเท่านั้น

5. ข้อความใดอยู่ลำดับที่ 2
ก. เพราะเป็นจิตใจที่สงบ และเยือกเย็น
ข. มีวิจารณญาณละเอียด กว้างขวาง และถูกต้องตรงจุด
ค. ทำให้บุคคลมีสติ รู้ตัว
ง. จิตใจสะอาด ปลอดโปร่งจากสิ่งรบกวนนี้สำคัญมาก

เฉลย
1. ข้อความใดอยู่ลำดับที่ 1
ก. พุทธ แปลว่า ความชอกซ้ำ
ข. ชื่อนี้ มีความเหมาะสมกับเนื้อเรื่องเป็นอย่างยิ่ง
ค. รวมกันแล้ว มีความหมายว่า ความซอกช้ำอันเกิดจากความรัก
ง. คำว่า มัทนะพาธา มาจากคำว่า มทน ซึ่งแปลว่าความรัก

วิเคราะห์
ข้อนี้ โจทย์ให้ต้องการหาข้อความแรกเลย ดังนั้น เพื่อให้เป็นการประหยัดเวลาในการทำข้อสอบ เมื่อเราหาข้อความแรกได้แล้ว ก็ไม่ต้องไปหาข้อความที่เหลือ
เมื่ออ่านแล้ว จะเห็นว่า ข้อ ข้อ ข. กับ ข้อ ค. นั้น ไม่สามารถเป็นข้อความแรกได้ โดยมีเหตุผล ดังนี้
ข้อ ข. คำว่า “ชื่อนี้” แสดงว่า ต้องมีข้อความมาก่อนหน้านี้
ข้อ ค. คำว่า “รวมกันแล้ว”  แสดงว่า ต้องมีข้อความมาก่อนหน้านี้
เหลือข้อ ก. กับ ข้อ ง. ดังนี้
ก. พุทธ แปลว่า ความชอกซ้ำ
ง. คำว่า มัทนะพาธา มาจากคำว่า มทน ซึ่งแปลว่า ความรัก
ทั้งสองข้อดังกล่าว ข้อ ง. ต้องมาก่อนข้อ ก. ดังนั้น คำตอบที่ถูกในข้อนี้ คือ ข้อ ง.

หมายเหตุ
ข้อความที่ถูกต้องของโจทย์เป็นดังนี้
คำว่า มัทนะพาธา มาจากคำว่า มทน ซึ่งแปลว่าความรัก พุทธ แปลว่า ความชอกซ้ำ ชื่อนี้มีความเหมาะสมกับเนื้อเรื่องเป็นอย่างยิ่ง รวมกันแล้ว มีความหมายว่า ความชอกช้ำอันเกิดจากความรัก

2. ข้อความใดอยู่ลำดับที่ 3
ก. เป็นตัวหมุนและขับเคลื่อนเครื่องยนต์
ข. ก็ต้องพลอยได้รับความกระทบกระเทือนไปด้วย
ค. รถยนต์ซึ่งจำเป็นต้องอาศัยน้ำมัน
ง. เมื่อมาถึงยุคของน้ำมันมีราคาแพง

วิเคราะห์
ข้อนี้ โจทย์ให้ต้องการหาข้อความที่อยู่ในลำดับที่ 3 ดังนั้น เราอาจจะต้องเรียงประโยคในครบถ้วน จึงจะหาข้อที่ถูกต้องได้
ในตัวเลือกทั้ง 4 ตัวเลือกนั้น คำว่า “แต่”, “ก็” ไม่สามารถเป็นคำแรกของของประโยคได้ ดังนั้น ข้อความแรกจึงอาจจะเป็น ข้อ ค. หรือ ข้อ ง.
เรามาลองเรียงข้อความดู
แบบที่ 1
ค. [รถยนต์ ซึ่งจำเป็นต้องอาศัยน้ำมัน] ง. [เมื่อมาถึงยุคของน้ำมันมีราคาแพง]
แบบที่ 2
ง. [เมื่อมาถึงยุคของน้ำมันมีราคาแพง] ค. [รถยนต์ ซึ่งจำเป็นต้องอาศัยน้ำมัน]
จะเห็นข้อความในแบบที่ 2 อ่านแล้วราบรื่น ไม่สะดุดอย่างแบบที่ 1
เมื่อพิจารณาข้อความต่อไป จะเห็นว่า ข้อ ก. เป็นข้อความลำดับต่อไป ซึ่งเป็นข้อความลำดับที่ 3 ตามที่โจทย์ต้องการ
ดังนั้น ข้อที่ถูกในข้อนี้คือ ข้อ ก.
หมายเหตุ
ข้อความที่ถูกต้องของโจทย์เป็นดังนี้
เมื่อมาถึงยุคของน้ำมันมีราคาแพง รถยนต์ ซึ่งจำเป็นต้องอาศัยน้ำมัน เป็นตัวหมุนและขับเคลื่อนเครื่องยนต์ ก็ต้องพลอยได้รับความกระทบกระเทือนไปด้วย

3. ข้อความใดอยู่ลำดับที่ 4
ก. ช่วยให้เกิดประสิทธิภาพ
ข. การจัดทำทะเบียนสัตว์น้ำ
ค. ในการอนุรักษ์และพัฒนาสายพันธุ์
ง. และเป็นประโยชน์ต่อการวางแผน

วิเคราะห์
ข้อนี้ โจทย์ให้ต้องการหาข้อความที่อยู่ในลำดับที่ 4 ดังนั้น เราอาจจะต้องเรียงประโยคในครบถ้วน จึงจะหาข้อที่ถูกต้องได้
ในตัวเลือกทั้ง 4 ตัวเลือกนั้น คำว่า “ช่วยให้เกิด”, “และ” ไม่สามารถเป็นคำแรกของของประโยคได้ ดังนั้น ข้อความแรกจึงอาจจะเป็น ข้อ ข. หรือ ข้อ ค.
เรามาลองเรียงข้อความดู
แบบที่ 1
ข. [การจัดทำทะเบียนสัตว์น้ำ] ค. [ในการอนุรักษ์และพัฒนาสายพันธุ์]
แบบที่ 2
ค. [ในการอนุรักษ์และพัฒนาสายพันธุ์] ข. [การจัดทำทะเบียนสัตว์น้ำ]
ข้อความทั้ง 2 แบบข้างต้นนั้น มีโอกาสเป็นไปได้ทั้งคู่ และโชคดีที่ว่า โจทย์ต้องการข้อความในลำดับสุดท้าย การเรียงอย่างใดจึงไม่เป็นปัญหาต่อการค้นหาคำตอบ
สำหรับข้อความที่เหลือ ข้อความสุดท้ายน่าจะเป็นข้อ ง. เรามาลองเรียงข้อความดูอีกครั้งหนึ่ง
แบบที่ 1
ข. [การจัดทำทะเบียนสัตว์น้ำ] ค. [ในการอนุรักษ์และพัฒนาสายพันธุ์] ก. [ช่วยให้เกิดประสิทธิภาพ] ง. [และเป็นประโยชน์ต่อการวางแผน]
แบบที่ 2
ค. [ในการอนุรักษ์และพัฒนาสายพันธุ์] ข. [การจัดทำทะเบียนสัตว์น้ำ] ก. [ช่วยให้เกิดประสิทธิภาพ] ง. [และเป็นประโยชน์ต่อการวางแผน]
ดังนั้น ข้อที่ถูกในข้อนี้คือ ข้อ ง.

4. ข้อความใดอยู่ลำดับที่ 3
ก. ทอดกฐินเป็นกาลทาน เป็นทานที่ทำได้ยาก
ข. จึงต้องขวานขวายด้วยเจตนาอันแรงกล้า
ค. ดังนั้น ชาวพุทธที่ปรารถนาถวายกฐิน
ง. เพราะเวลาจำกัดเพียงเดือนเดียวเท่านั้น

วิเคราะห์
ข้อนี้ โจทย์ให้ต้องการหาข้อความที่อยู่ในลำดับที่ 3 ดังนั้น เราอาจจะต้องเรียงประโยคในครบถ้วน จึงจะหาข้อที่ถูกต้องได้
ในตัวเลือกทั้ง 4 ตัวเลือกนั้น คำว่า “จึง”, “ดังนั้น”, “เพราะ” ไม่สามารถเป็นคำแรกของของประโยคได้ ดังนั้น ข้อความแรกจึงเป็น ข้อ ก. ทอดกฐินเป็นกาลทาน เป็นทานที่ทำได้ยาก
เรามาลองเรียงข้อความดู
แบบที่ 1
ก. [ทอดกฐินเป็นกาลทาน เป็นทานที่ทำได้ยาก ] ข. [จึงต้องขวานขวายด้วยเจตนาอันแรงกล้า]
แบบที่ 2
ก. [ทอดกฐินเป็นกาลทาน เป็นทานที่ทำได้ยาก ] ค. [ดังนั้น ชาวพุทธที่ปรารถนาถวายกฐิน]
แบบที่ 3
ก. [ทอดกฐินเป็นกาลทาน เป็นทานที่ทำได้ยาก ] ง. [เพราะเวลาจำกัดเพียงเดือนเดียวเท่านั้น]
จะเห็นว่า ข้อความในแบบที่ 3 อ่านได้ราบรื่น ไม่สะดุดอย่างแบบที่ 1 กับ แบบที่ 2
ข้อความต่อมาตามที่โจทย์ต้องการจึงควรเป็นข้อ ค.
หมายเหตุ
ข้อความที่ถูกต้องของโจทย์เป็นดังนี้
ทอดกฐินเป็นกาลทาน เป็นทานที่ทำได้ยาก เพราะ เวลาจำกัดเพียงเดือนเดียวเท่านั้น ดังนั้น ชาวพุทธที่ปรารถนาถวายกฐิน จึงต้องขวานขวายด้วยเจตนาอันแรงกล้า

5. ข้อความใดอยู่ลำดับที่ 2
ก. เพราะเป็นจิตใจที่สงบ และเยือกเย็น
ข. มีวิจารณญาณละเอียด กว้างขวาง และถูกต้องตรงจุด
ค. ทำให้บุคคลมีสติ รู้ตัว
ง. จิตใจสะอาด ปลอดโปร่งจากสิ่งรบกวนนี้สำคัญมาก

วิเคราะห์
ข้อนี้ โจทย์ให้ต้องการหาข้อความที่อยู่ในลำดับที่ 2 ดังนั้น เราอาจจะไม่จำเป็นต้องเรียงประโยคในครบก็ได้ เพราะ ถ้าหาข้อความแรกได้แล้ว ก็น่าจะหาข้อความที่สองได้เอง
ในตัวเลือกทั้ง 4 ตัวเลือกนั้น คำว่า “เพราะ”, “มี”, “ทำให้” ไม่สามารถเป็นคำแรกของของประโยคได้
ดังนั้น ข้อความลำดับแรก คือ ข้อ ง. จิตใจสะอาด ปลอดโปร่งจากสิ่งรบกวนนี้สำคัญมาก เรามาลองเรียงข้อความดู
แบบที่ 1
ง. [จิตใจสะอาด ปลอดโปร่งจากสิ่งรบกวนนี้สำคัญมาก] ก. [เพราะเป็นจิตใจที่สงบ และเยือกเย็น]
แบบที่ 2
ง. [จิตใจสะอาด ปลอดโปร่งจากสิ่งรบกวนนี้สำคัญมาก] ข. [มีวิจารณญาณละเอียด กว้างขวาง และถูกต้องตรงจุด]
แบบที่ 3
ง. [จิตใจสะอาด ปลอดโปร่งจากสิ่งรบกวนนี้สำคัญมาก] ค. [ทำให้บุคคลมีสติ รู้ตัว]
จะเห็นว่า ข้อความในแบบที่ 1 อ่านแล้วราบรื่น ไม่สะดุดอย่างแบบที่ 2 กับแบบที่ 3 ดังนั้น ในข้อนี้ คำตอบที่ถูกต้องคือ ข้อ ก.

หมายเหตุ
ข้อความที่ถูกต้องของโจทย์เป็นดังนี้
จิตใจสะอาด ปลอดโปร่งจากสิ่งรบกวนนี้สำคัญมาก เพราะเป็นจิตใจที่สงบ และเยือกเย็น ทำให้บุคคลมีสติ รู้ตัว มีวิจารณญาณละเอียด กว้างขวาง และถูกต้องตรงจุด

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น