หลักการทำข้อสอบ

หลักทั่วไป
1) อ่านโจทย์
2) อ่านตัวเลือกของคำตอบ
3) หาข้อผิด 3 ข้อ
4) กาข้อที่ถูกต้อง

สำหรับผมเอง เป็นความสามารถเฉพาะตัว เนื่องจากอ่านหนังสือได้เร็วมาก ผมจึงมักจะอ่านตัวเลือกที่เป็นคำตอบก่อน แล้วจึงไปอ่านโจทย์
การทำแบบนี้ ทำให้สามารถลดเวลาในการทำข้อสอบได้มาก

หลักการทำข้อสอบเรียงประโยค
1) เรียงประโยคให้ข้อความอ่านแล้ว ได้ความหมายที่ถูกต้อง
2) ทำตามคำสั่งของโจทย์ ที่ใช้เวลาในการทำน้อยที่สุด

ตัวอย่างที่ 1
โจทย์ :อความใดอยูลําดับที่ 1
ก.  ที่สําคัญก็มีดินและทราย ซึ่งกลายเปนขี้เถาหลังจากถานหินเผาไหม
ข.  ซึ่งจะนําไปเจือปนอยูในโลหะที่ถลุง
ค.  ในเนื้อของถานหิน ยังมีสารอนินทรียเจือปนอีกหลายอยาง
ง.  และยังมีสารประกอบของกํามะถันและฟอสฟอรัส

วิเคราะห์
ข้อนี้ โจทย์ให้ต้องการหาข้อความที่อยู่ต้นประโยคเลย ดังนั้น เพื่อให้เป็นการประหยัดเวลาการทำในข้อนี้ และเอาเวลาที่เหลือไปใช้ในข้ออื่น  เมื่อเราหาข้อความแรกได้แล้ว ก็ไม่ต้องไปหาข้อความที่เหลือ
ต่อไปพิจารณาตัวเลือก  คำว่า “ที่” “ซึ่ง” “และ” นั้น ไม่สามารถเป็นคำแรกของประโยคได้ เพราะเป็นสันธาน ที่มีหน้าที่เชื่อมคำ หรือข้อความ หรือประโยค ดังนั้น จะต้องมีคำหรือข้อความ หรือประโยคมาก่อน  
ดังนั้น ในข้อนี้ เราสามารถชี้ชัดได้เลยว่า ข้อ ค. คือคำตอบที่ถูกต้อง

ตัวอย่างที่ 2
โจทย์ :อความใดอยูลําดับที่ 3
ก.  เปนนักรบ ที่เรรอนไปในบริเวณภาคตะวันออกเฉียงใตของทะเลสาบใบคาล
ข.  ซึ่งปกครองจีนระหวาง พ.ศ. 1611 - 1949
ค.  ในบันทึกเหตุการณของราชวงศถัง
ง.  ไดกลาวถึงพวกมองโกล

วิเคราะห์
ข้อนี้ โจทย์ให้ต้องการหาข้อความที่อยู่ในลำดับที่ 3 ดังนั้น เราจึงจำเป็นต้องเรียงประโยคให้ได้ความหมายครบถ้วนเสียก่อน
ในตัวเลือกทั้ง 4 ตัวเลือกนั้น คำว่า “เป็น” “ซึ่ง” และ “ได้” ไม่สามารถเป็นคำแรกของของประโยคได้
คำว่า “เป็น” เป็นคำกริยา ซึ่งต้องคำนามเป็นประธานอยู่ข้างหน้า
คำว่า “ซึ่ง” เป็นคำเชื่อม ที่ต้องมีข้อความอยู่ข้างหน้า
คำว่า “ได้กล่าวถึง” เป็นคำกริยา ซึ่งต้องคำนามเป็นประธานอยู่ข้างหน้า

ดังนั้น ประโยคนี้ ต้องขึ้นต้นด้วย  ค. [ในบันทึกเหตุการณของราชวงศถัง] สำหรับข้อความต่อไป เราต้องนำข้อความอื่นๆ มาลองเรียงดู ดังนี้
ค. [ในบันทึกเหตุการณของราชวงศ์ถัง] ก. [เปนนักรบ ที่เรรอนไปในบริเวณภาคตะวันออกเฉียงใต้ของทะเลสาบใบคาล]
จะเห็นว่า ข้อความ ค.-ก. ไม่มีความต่อเนื่องกัน ความหมายเป็นไปไม่ได้ เหลือข้อความที่อาจจะเป็นไปได้ก็คือ ค.-ข. ค.-ง.

ค. [ในบันทึกเหตุการณของราชวงศถัง] ข. [ซึ่งปกครองจีนระหวาง พ.ศ. 1611 1949]
ค. [ในบันทึกเหตุการณของราชวงศถัง] ง. [ไดกลาวถึงพวกมองโกล]

ทั้ง 2 ข้อความด้านบนนั้น มีโอกาสถูกทั้งคู่ เราก็ต้องเรียงข้อความต่อไป
สมมุติว่า เราเลือกข้อความ ค.-ง. เนื้อหาที่เรียงต่อไป ก็ควรเป็นดังนี้  (การยกตัวอย่าง ค.-ง. ก่อน เนื่องจากผมเห็นว่า ข้อความนี้ น่าจะไม่ช่คำตอบที่ถูกต้อง)
ค. [ในบันทึกเหตุการณของราชวงศถัง] ง. [ไดกลาวถึงพวกมองโกล] ก. [เปนนักรบ ที่เรรอนไปในบริเวณภาคตะวันออกเฉียงใตของทะเลสาบใบคาล] ข. [ซึ่งปกครองจีนระหวาง พ.ศ. 1611–1949]

ในกรณีนี้ จะเห็นได้ว่า คำขยายของคำว่า “ราชวงศ์ถัง” คือ [ซึ่งปกครองจีนระหวาง พ.ศ. 1611–1949] ไม่ติดอยู่กับคำที่ถูกขยาย การเรียงแบบนี้ จึงไม่ถูกต้อง

ดังนั้น เราควรเรียงแบบนี้
ค. [ในบันทึกเหตุการณของราชวงศถัง] ข. [ซึ่งปกครองจีนระหวาง พ.ศ. 1611–1949] ง. [ไดกลาวถึงพวกมองโกล] ก. [เปนนักรบ ที่เรรอนไปในบริเวณภาคตะวันออกเฉียงใตของทะเลสาบใบคาล]
ดังนั้น คำตอบที่ถูกต้องคือ ข้อ ง.

ตัวอย่างที่ 3
โจทย์ :อความใดอยูลําดับที่ 3
ก.  เปนนามพระราชทานโดยรัชกาลที่ 4
ข.  ถือเปนสิ่งพิมพประเภทวารสารฉบับแรกของประเทศไทย
ค.  ราชกิจจานุเบกษาเปนคําสันสฤต แปลวา หนังสือเพงดูราชกิจ
ง.  เริ่มออกฉบับแรกเมื่อวันที่ 15 มีนาคม พ.ศ. 2401

วิเคราะห์
ข้อนี้ โจทย์ให้ต้องการหาข้อความที่อยู่ในลำดับที่ 3 ดังนั้น เราจึงจำเป็นต้องเรียงประโยคให้ได้ความหมายครบถ้วนเสียก่อน
ในตัวเลือกทั้ง 4 ตัวเลือกนั้น คำว่า “เป็น” “ถือเป็น” และ “เริ่มออก” ไม่สามารถเป็นคำแรกของของประโยคได้
คำว่า “เป็น” เป็นคำเชื่อม ที่ต้องมีข้อความอยู่ข้างหน้า
คำว่า “ถือเป็น” เป็นคำกริยา ซึ่งต้องมีคำนามเป็นประธานอยู่ข้างหน้า
คำว่า “เริ่มออก” เป็นคำกริยา ซึ่งต้องมีข้อความมาก่อนหน้านี้

ดังนั้น ประโยคนี้ ต้องขึ้นต้นด้วย  ค. [ราชกิจจานุเบกษา เปนคําสันสฤต แปลวา หนังสือเพงดูราชกิจ] สำหรับข้อความต่อไป เราต้องนำข้อความอื่นๆ มาลองเรียงดู ดังนี้

ค. [ราชกิจจานุเบกษาเปนคําสันสฤต แปลวา หนังสือเพงดูราชกิจ] ก. [เปนนามพระราชทานโดยรัชกาลที่ 4]
ค. [ราชกิจจานุเบกษาเปนคําสันสฤต แปลวา หนังสือเพงดูราชกิจ] ข. [ถือเปนสิ่งพิมพประเภทวารสารฉบับแรกของประเทศไทย]
ค. [ราชกิจจานุเบกษาเปนคําสันสฤต แปลวา หนังสือเพงดูราชกิจ] ง. [เริ่มออกฉบับแรกเมื่อวันที่ 15 มีนาคม พ.ศ. 2401]

ทั้ง 3 ข้อความนั้น เมื่ออ่านดูแล้ว เห็นว่า ข้อความ ค.–ง. ไม่ใช่คำตอบที่ถูก เพราะ มีคำบอกเวลาอยู่ โดยสำนวนการเขียนภาษาไทยแล้ว  คำบอกเวลาอย่างนี้ ถ้าไม่อยู่หน้าประโยค ก็จะอยู่ท้ายประโยค

ดังนั้น คำต่อมา ควรจะเป็นคำว่า เป็น” หรือ “ถือเป็น ซึ่งมีความหมายคล้ายคลึงกันมาก อย่างไรก็ดี  คำว่า “ถือเป็น” น่าจะถูกต้องกว่า เราก็เรียงข้อความทั้งหมดดู ดังนี้

ค. [ราชกิจจานุเบกษาเปนคําสันสฤต แปลวา หนังสือเพงดูราชกิจ] ข. [ถือเปนสิ่งพิมพ์ประเภทวารสารฉบับแรกของประเทศไทย] ก. [เปนนามพระราชทานโดยรัชกาลที่ 4] ง. [เริ่มออกฉบับแรกเมื่อวันที่ 15 มีนาคม พ.ศ. 2401]
ค. [ราชกิจจานุเบกษาเปนคําสันสฤต แปลวา หนังสือเพงดูราชกิจ] ก. [เปนนามพระราชทานโดยรัชกาลที่ 4] ข. [ถือเปนสิ่งพิมพประเภทวารสารฉบับแรกของประเทศไทย] ง. [เริ่มออกฉบับแรกเมื่อวันที่ 15 มีนาคม พ.ศ. 2401]

การเรียงทั้ง 2 แบบข้างต้นนั้น ถ้าพูดในทางภาษาศาสตร์แล้ว เราสามารถเรียงได้ทั้งสองแบบ ตามที่คนเขียนต้องการ
แต่ในการทำข้อสอบนั้น ผมเห็นว่า การเรียงแบบสุดท้ายถูกต้องกว่า เพราะข้อความที่ว่า [เริ่มออกฉบับแรกเมื่อวันที่ 15 มีนาคม พ.ศ. 2401] จะต้องอยู่ติดกับ “สิ่งพิมพ์” เพราะ เป็นคำขยายของคำนั้น
ดังนั้น ข้อนี้คำตอบที่ถูกต้องคือ ข้อ ข.

ตัวอย่างที่ 4
โจทย์ :อความใดอยูลําดับที่ 2
ก.  ผูมีอํานาจแตงตั้ง ซึ่งรูอยูแลวว
ข.  ไมาดวยเหตุใดๆ ก็ตาม
ค.  ตนจะตองพนจากตําแหนงหนาที่ราชการไป
ง.  ไมพึงแตงตั้งขาราชการพลเรือนไววงหน

วิเคราะห์
ข้อนี้ โจทย์ให้ต้องการหาข้อความที่อยู่ในลำดับที่ 2 ดังนั้น เราอาจจะไม่จำเป็นต้องเรียงประโยคในครบก็ได้  เพราะ ถ้าหาข้อความแรกได้แล้ว ก็น่าจะหาข้อความที่สองได้เอง
เมื่ออ่านตัวเลือกแล้ว จะเห็นว่า ข้อ ข. ค. ง. ไม่สามารถเป็นข้อความแรกได้ ดังนั้น ข้อความแรกในประโยคนี้ก็คือ ก. [ผูมีอํานาจแตงตั้ง ซึ่งรูอยูแลวว]

สำหรับข้อความที่ตามมานั้นต้องเป็นข้อ ค. เพราะ ความหมายบังคับไว้อย่างนั้น ดังนั้น โจทย์ข้อนี้ สามารถเรียงลำดับได้ ดังนี้

ก. [ผูมีอํานาจแตงตั้ง ซึ่งรูอยูแลวว] ค. [ตนจะตองพนจากตําแหนงหนาที่ราชการไป] ง. [ไมพึงแตงตั้งขาราชการพลเรือนไววงหน] ข. [ไมาดวยเหตุใดๆ ก็ตาม]

ดังนั้น ข้อนี้คำตอบที่ถูกต้องคือ ข้อ ค.

ตัวอย่างที่ 5
โจทย์ :อความใดอยูลําดับที่ 4
ก. ซึ่งสามารถยังยั้งการเจริญเติบโตของจุลชีพอีกกลุมหนึ่ง
ข. เชน ยากลุมเพนนิซิลลิน เดตราซัยคลีน เปนต
ค. ยาปฏิชีวนะเปนสารประกอบทางเคมีใดๆ ที่ผลิตหรือสรางขึ้นโดยจุลชีพ
ง. หรือไปขัดขวาง หรือไปทําลายจุลชีพกลุมนั้นๆ

ข้อนี้ โจทย์ให้ต้องการหาข้อความที่อยู่ในลำดับที่ 4 ดังนั้น เราจึงจำเป็นต้องเรียงประโยคให้ได้ความหมายครบถ้วนเสียก่อน
อย่างไรก็ดี  ถ้ามีเวลาน้อยและต้องการ “เดา” ผมเห็นว่า ข้อ ข. นั้น น่าจะมีโอกาสเป็นข้อความสุดท้ายมากที่ เพราะ มีคำว่า “เป็นต้น” อยู่ท้ายประโยค  การเขียนภาษาไทย มักจะเป็นแบบนี้

อย่างไรก็ดี เราลองมาเรียงข้อความดู
ในตัวเลือกทั้ง 4 ตัวเลือกนั้น คำว่า “ซึ่ง” “เช่น” และ “หรือ” ไม่สามารถเป็นคำแรกของของประโยคได้
คำว่า “ซึ่ง” เป็นคำเชื่อม ที่ต้องมีข้อความอยู่ข้างหน้า
คำว่า “เช่น” เป็นคำที่จะยกตัวอย่าง ดังนั้น จะต้องมีข้อความอยู่ก่อนหน้านี้
คำว่า “หรือ” เป็นเชื่อม ซึ่งต้องมีข้อความมาก่อนหน้านี้

ดังนี้ ข้อ ค. จึงจะต้องเป็นข้อความแรก และประโยคนี้ ควรเรียง ดังนี้

ค. [ยาปฏิชีวนะเปนสารประกอบทางเคมีใดๆ ที่ผลิตหรือสรางขึ้นโดยจุลชีพ] ก. [ซึ่งสามารถยังยั้งการเจริญเติบโตของจุลชีพอีกกลุมหนึ่ง] ง. [หรือไปขัดขวาง หรือไปทําลายจุลชีพกลุมนั้นๆ] ข. [เชน ยากลุมเพนนิซิลลิน เดตราซัยคลีน เปนต]

ดังนั้น ข้อนี้คำตอบที่ถูกต้องคือ ข้อ ข.
12 ความคิดเห็น:

 1. อาจารย์ครับตัวอย่างที่สองนี้ น่าจะตอบ ง นะครับ คือผมเห็นหลายเว็บๆเฉลยผิดเข้าใจว่าลอกต่อๆกันมา แต่ของอารจารย์ไม่ใช่เพราะ อ่านแล้วคำตอบคือ ง แต่ตอนเฉลยอาจารย์เลือกตอบ ก ซะงั้น

  อ้างอิงจาก
  "ในบันทึกเหตุการณ์ของราชวงศ์ถัง (พ.ศ.1161 - 1449) ได้กล่าวถึงพวกมองโกลว่า เป็นนักรบที่เร่ร่อนไปในภาคตะวันออกเฉียงใต้ ของทะเลสาบไบคาล"

  Source http://www.baanjomyut.com/library/knowledge_of_encyclopedias/620.html

  ตอบลบ
  คำตอบ
  1. ขอบคุณมาก พิมพ์ผิดจริงๆ

   ถ้าคุณกำลังเตรียมตัวสอบ ผมว่าคุณสอบได้แน่ๆ

   อย่างไรก็ดี อ่านบล็อกของผมนั้น อย่าจำข้อสอบ "แต่ให้จำวิธีการทำข้อสอบ"

   เพราะข้อสอบไม่น่าจะออกซ้ำๆ เมื่อเรามีวิธีการทำข้อสอบที่ถูกต้อง รวดเร็ว เราก็จะสอบได้

   ลบ
  2. ขอบคุณอาจารย์มากครับ ผมจะรับเอาไปปฏิบัติครับ ขอให้สอบติดด้วยเถอะ!!! สาธุ

   ลบ
 2. ไม่ระบุชื่อ27 เมษายน 2558 07:28

  ขอบคุณสำหรับเนื้อหาดีๆแบบนี้ค่ะ
  บล็อกนี้ทำให้เข้าใจมากขึ้นจริงๆค่ะ

  ตอบลบ
 3. ขอบคุณเหมือนกันสำหรับความคิดเห็น จะได้รู้ว่าบล็อกมีประโยชน์หรือไม่

  ตอบลบ
 4. ไม่ระบุชื่อ14 ตุลาคม 2558 22:28

  ขอบคุณสำหรับความรู้ดีดีที่มอบให้ค่ะ

  ตอบลบ
 5. ขอบคุณมากค่ะ สำหรับตัวอย่างโจทย์ค่ะ

  ตอบลบ
 6. ความคิดเห็นนี้ถูกผู้เขียนลบ

  ตอบลบ
 7. ความคิดเห็นนี้ถูกผู้เขียนลบ

  ตอบลบ
 8. ความคิดเห็นนี้ถูกผู้เขียนลบ

  ตอบลบ
 9. ความคิดเห็นนี้ถูกผู้เขียนลบ

  ตอบลบ